Председателят на комисията е издал наказателно постановление срещу Дечев, който е управлявал държавното машиностроително предприятие от 19.06.2014 г. до 24.03.2015 г. и му е наложил глоба за нарушение на забрана след освобождаване от публична длъжност.

Постановлението е издадено на основание потвърдено от Върховния административен съд решение на КПУКИ, което е установило, че Дечев е сключил договори и подписал фактури с частно търговско дружество, в което в едногодишния ограничителен срок след освобождаване на публичната длъжност е започнал работа като управител.

След изтичане на срока за доброволно плащане наказателното постановление е изпратено на органите на Национална агенция за приходите за принудително събиране на наложената санкция, уточниха от КПУКИ.