Язовир "Цонево" е замърсен с битово-фекални води. Това е станало ясно след проверка по подаден сигнал на територията на с. Дебелец, общ. Дългопол.

Експерти от Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР), Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ-Варна) и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) са извършили обход около крайбрежието на яз. "Цонево". Те са проверили почивна база "Комплекс Дебелец", която е отдадена под наем на фирма "Съни Бел-2016" ЕООД, извършваща туристическа дейност със сезонен характер, съобщават от БДЧР.

На място е констатирано, че шахтата за отпадъчни води, е бетонирана и не може да бъде отворена. В близост е открит бутон, чрез който се включва помпа, чрез която по тръба и монтиран към нея пожарникарски шланг, дълъг около 15м. се изхвърлят отпадъчните води в сухия ръкав на яз. "Цонево" в храстовидна растителност. На мястото на заустването се усеща неприятна миризма на битово - фекални води.

На дружеството наемател е направено предписание в незабавно да демонтира помпата, монтирана в шахтата и да премахне пожарникарския шланг и тръбата преди него, служещи за изтласкване на отпадъчни води в сухия ръкав на яз. "Цонево", след което в срок до 17.08.2020 г. да уведоми РИОСВ-Варна. Представителят на фирмата е отказал да получи протокола.

По заявка на РИОСВ-Варна е извършено пробонабиране на крайната точка на подаваните води от пожарникарския шланг, подари липса на води в шахтата при проверката. По заявка на БДЧР е отбрана една водна проба от водите на язовира пред почивната база.

Резултатите от взетите водни проби ще бъдат анализирани от РЛ-Варна и след получаването им своевременно ще бъдат публикувани.