Експертите на РИОСВ-Русе съставиха четири акта на "Българска хлебна мая" ЕООД за установени нарушения на екологичното законодателство. Нередностите са констатирани при извънредна проверка по сигнал за изтичане на цветни води в река Дунав на 21 февруари.

Три от актовете са съставени за неизпълнение разпоредбите на Закона за водите. Дружеството зауства в река Дунав непречистени производствени отпадъчни води без необходимия разрешителен документ. Резултатите от взетите водни проби показват многократни превишения на изпитваните показатели като неразтворени вещества, азот амониев, общ фосфор, химична потребност от кислород и биологична потребност от кислород.

За установената реконструкция на ферментационния цех в предприятието също е съставен акт за нарушение на Закона за опазване на околната среда. РИОСВ-Русе обмисля допълнителни административни мерки спрямо предприятието. Предстои последващ контрол по изпълнение на дадено предписание.