В резултат на положените усилия от всички страни - държава, общини, индустрия, граждани, мониторингът на качеството на атмосферния въздух през последните години показва постоянно положителна тенденция за намаляване на замърсяването с фини прахови частици. Това заяви в парламента министърът на околната среда и водите Нено Димов по време на изслушването му относно напредъка по подобряване на качеството на атмосферния въздух в България.

Към 2013 г. е имало само една община, в която качеството на въздуха е отговаряло на изискванията, а през 2017 г. са били пет общини, отбеляза Димов. По предварителни данни за 2018 г. още общини постигат тези резултати.

Димов заяви, че още от началото на мандата си като министър е заложил подобряването на чистотата на въздуха като първи приоритет. За да има по-чист въздух, е необходим политически консенсус и воля за предприемане на непопулярни мерки, каза той. По думите на министъра, цитирани от БТА, замърсяването на въздуха е сериозен, не само екологичен, но и социален проблем, който е пряко свързан с качеството на живот и здравето на хората.

Димов отбеляза, че вече работи координационен съвет по опазване на чистотата на атмосферния въздух, в който участват представили на всички компетентни институции, представители на местната власт, работодателските организации. Общините са тези, които носят отговорността за постигане на нормите за качество на атмосферния въздух, каза министърът. Местната власт все повече демонстрира, че припознава проблема, разработва и изпълнява програми за подобряване на качеството на въздуха, изрази увереност Димов.

Като част от предприетите мерки министърът отбеляза приетите с консенсус промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Разработен е проект на национална програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г. В процес е нейното съгласуване с компетентните ведомства и приемането й от Министерския съвет, каза Димов. Програмата предвижда мерки в сферите на битовото отопление и транспорта, като основна мярка е поетапното извеждане от употреба на печки на твърдо гориво в общините с нарушено качество на въздуха.

За изпълнението на предвидените мерки ще са необходими между 475 млн. и 879 млн. лв., каза той. През 2020 г. ще се въведат изисквания на европейски регламент за битовите отоплителни уреди на твърдо гориво с цел подпомагане на подмяната на тези уреди с такива с по-ниски емисии на вредни вещества. В ОПОС са открити две процедури за финансова помощ за общините, каза още той.

Ивелина Василева от ГЕРБ заяви, че групата подкрепя и насърчава усилията на МОСВ за преодоляване на проблема. Знаем, че това не може да стане мигновено, че процесът изисква ежедневни усилия, отбеляза тя. По думите й всички общини трябва да бъдат активни при прилагане на мерките.

Джевдет Чакъров от ДПС отбеляза, че ще следят за изпълнението на мерките. Видно е, че се полагат усилия и има напредък, но по-голямата част от реалните действия предстоят, каза той. По думите му миенето на улици в градовете е важна мярка, но не трябва да е само кампанийна.