Деца с един или двама починали родители от началото на следващата година да получават месечна помощ, решиха на първо четене депутатите с приети единодушно на първо четене промени в Закона за семейни помощи за деца. Условието е те да нямат право на наследствена пенсия, поради липсата на съответния изискуем осигурителен стаж на починалия родител, предаде БТА.

Помощта цели да гарантира достъп до финансова помощ при равни условия за всички деца без право на наследствена пенсия, пише в мотивите на вносителя - Министерският съвет.

Новата месечна помощ ще може да се получава и с другите видове месечна помощи за деца по закона, разясни зам.-председателят на социалната комисия Светлана Ангелова. Тя уточни, че се предвижда за лицата, на които е отпусната новата помощ, да бъде прекратена персоналната пенсия като ще има период на адаптация. Ще са нужни около 4 млн. лева, вече са разчетени в бюджета на НОИ, поясни Ангелова. По думите й, тези промени са и първата стъпка за извеждане на всички нехарактерни за ДОО плащания към системата на социалното подпомагане.

Трансферът от министерството на финансите към ДОО ще бъде редуциран и ще има ясна оценка кой колко плаща за системата, подчерта и председателят на социалната комисия Хасан Адемов.

Като вид семейна помощ новата месечна помощ ще отговаря на условията и принципите, на които се основава семейното подпомагане както по отношение на условията за достъп, така и по отношение на определянето на размера й. Парите ще се предоставят на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда детето. Те, както и детето, следва да живеят постоянно в страната. Детето, освен да няма право на наследствена пенсия, не трябва и да е настанено за отглеждане извън семейството по реда на Закона за закрила на детето.

Изисква се също то редовно да посещава подготвителните групи в детските градини или в училищата за задължително предучилищно образование. До завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно да посещава училище, да има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние, са други от изискванията.

По данни от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението към 23 февруари 2018 г. общият брой на децата до 20-годишна възраст с един жив родител е 29 992. 664 са децата с двама починали родители.

По данни на НОИ към 31 декември 2017 г. 22 099 деца до 20-годишна възраст получават наследствени пенсии.

Децата, чиито починали родители не са придобили необходимия осигурителен стаж, нямат право на наследствена пенсия. За тях Кодексът за социално осигуряване и подзаконовата уредба предвиждат възможност за отпускане на персонална пенсия, но има сериозно ограничително условие - годишният доход на член от семейството да е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца преди искането на пенсия, обяснява предложението си още вносителят. Например, размерът на гарантирания минимален доход до края на 2017 г. е 65 лв., а от 2018 г. е 75 лв. Това е сериозно ограничение, поради което, пак според НОИ, към 31 декември 2017 г. само 2693 деца до 20-годишна възраст получават персонални пенсии.

При обсъждането на текстовете Георги Гьоков изрази положителното отношение на левицата, но настоя за разписване на автоматичен механизъм за размера на помощта - 50 на сто от линията на бедността, например. Социалистите искат и да отпадне подоходният критерий.

Севим Али заяви също подкрепа на ДПС за законопроекта, особено за изискването детето да посещава задължително детска градина или училище като условие за получаване на помощта. Парламентарната група на движението си запазва правото да предложи промени между двете четения.