Случаен превоз на деца или ученици ще се извършва в часовия диапазон между 6.00 и 21.00 ч., записаха депутатите с приемането на второ четене на промени в Закона за автомобилните превози. Това ще се отнася и за международните превози на деца или ученици.

Досега законът предвиждаше, че случайните превози на деца и/или ученици се извършват само през светлата част на денонощието.

При извършване на специализирани, случайни и превози за собствена сметка на деца и/или ученици възложителят на превоза, съответно организаторът му, осигурява придружител и предприема мерки за осигуряване на безопасното им качване и слизане от превозното средство, прие още парламентът.

Превозвачът вече ще може да уведомява не само писмено, а и по електронен път, съответната областна структура на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" за намерението си да извърши случаен превоз на пътници преди започването на превоза.

Парламентът измени и разпоредбите, свързани с прекратяването на правата, произтичащи от лиценза за превоз на пътници или товари, като е уточнено, че същите се прекратяват, когато превозвачът е извършил системни нарушения.

Парламентът регламентира и превозите с атракционна цел и т.нар. пътна помощ.

Предвижда се превозите с атракционна цел да се извършват от търговци, регистрирани по Търговския закон и вписани в базата данни на общината, където ще се извършва превозът, не по-рано от седем дни преди датата на започване на дейността. При извършване на превози с атракционна цел ще се издават превозни документи - хартиени билети, билети от фискални устройства или електронни билети.

Депутатите приеха още, че Изпълнителната агенция /ИА/ "Автомобилна администрация" ще води и поддържа публичен регистър на лицата, извършващи пътна помощ.

Предвижда се пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване, да се извършва от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на ИА "Автомобилна администрация" и притежаващи поне едно превозно средство с българска регистрация, собствено или наето, което отговаря на законовите изисквания, а именно да е обозначено с надпис "ПЪТНА ПОМОЩ", наименованието на лицето, извършващо услугата, и телефонен номер за приемане на заявки.

Пътна помощ ще може да се извършва и от лицензирани превозвачи с превозни средства, отговарящи на изискванията и вписани в регистъра.