Евродепутатите днес приеха окончателно мерки за съчетаване на работата и семейния живот, които осигуряват: поне 10 работни дни отпуск по бащинство, платени като болнични; 2 месеца, неподлежащото на прехвърляне право на платен родителски отпуск; 5 дни годишно отпуск за полагащо грижи лице; гъвкаво работно време, което включва дистанционна работа.

Законодателството, договорено неофициално с министрите на ЕС, постановява минимални изисквания за всички държави членки, с намерението да се насърчи представителството на жените на работното място и да се засили ролята на бащата или на съответния втори родител в семейството. Това ще се отрази положително върху децата и семейния живот, като същевременно по-точно се отразяват обществените промени и се насърчава равенството между половете.

Отпуск по бащинство, за родители и лица, полагащи грижи

Правото на поне десет работни дни платен отпуск по бащинство за бащи или равностойни втори родители (където е признато от националното законодателство) е предоставено около времето на раждането и платено не по-малко от нивото на отпуск по болест.

Евродепутатите също добавиха правото на два месеца, неподлежащо на прехвърляне и платено право на родителски отпуск. Този отпуск следва да бъде индивидуално право, което създава подходящите условия за по-балансирано разпределение на отговорностите за полагане на грижи в семейството.

Държавите членки ще осигурят адекватно заплащане или обезщетение за минималния, неподлежащ на прехвърляне период за родителски отпуск, което отчита, че използването на родителски отпуск често води до намаляване на семейния доход и по-високо платеният член на семейството (който често е мъж) трябва да може да се възползва от това право.

Държавите членки трябва да могат да предлагат поне 5 дни годишно отпуск за лицата полагащи грижи, за работници, които се грижат за роднина или член на същото домакинство, който има сериозно здравословно състояние или влошено състояние, свързано с възрастта.

В страните, които вече гарантират заплащане или надбавка от поне 65% от нетната заплата на работника, в рамките на период от поне 6 месеца родителски отпуск за всеки родител, могат да решат да запазят тази система.

Гъвкаво работно време

Работещи родители или лица, полагащи грижи, ще могат да изискват корекция на работното време, което може да включва, когато е възможно, дистанционна работа или гъвкаво работно време. Когато се разглеждат молбите за гъвкаво работно време, работодателите може да вземат предвид не само собствените ресурси и оперативен капацитет, но и специалните нужди на родителите на деца с увреждания или продължителни заболявания и тези на самотни родители.

Законодателството беше прието с 490 гласа "за", 82 гласа "против" и 48 гласа "въздържал се".

Директивата влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официалния вестник на ЕС. Държавите членки имат три години да приложат правилата.