Ученици, чиито семейства са се прибрали от Германия, владееха говоримо български език, но не бяха посещавали българско училище. Четяха и пишеха трудно, смесвайки кирилица и латиница. Това споделят педагогическият съветник, преподавателите, класните ръководители и членове на училищния екип за превенция на обучителни затруднения от Основно училище "Митрополит Авксентий Велешки" в Самоков.

През изминалата учебна година учителите посрещат няколко българчета, които заедно със семействата си, са живели в чужбина. Учениците са в първи, трети и пети клас. Децата са родени в Самоков, но заедно с близките си са заминали за Германия, където са учили в германски училища. Говорят български език, но не могат да пишат и да четат добре. 

За тях и за други ученици, които имат нужда от допълнителни обучения, от изключително голяма полза е проектът "Равен достъп до училищното образование в условия на кризи", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Учениците от Самоков, се включват в допълнителни обучения по български език и математика. Според учителите за децата и техните семействата допълнителното обучение по проекта беше от изключителна важност, тъй като запознаването с основните понятия по български език ще подобри успеваемостта по всички учебни предмети в бъдеще. 

Снимка: ОУ „Митрополит Авксентий Велешки"

В периода 1-30 юни 2023 г. в допълнителни обучения по проект "Равен достъп до училищното образование в условия на кризи" са включени 118 ученици от училището. От тях около 30% са от уязвими групи, ученици, които имат затруднения с усвояването на учебния материал, ученик със СОП, който се нуждае от допълнителна подкрепа за работа. По наблюдения на учителите допълнителното обучението по БЕЛ и математика подобрява успеха на учениците на националното външно оценяване в 4 и 7. клас

В групите за допълнителни обучения попадат и ученици, които са отсъствали продължително време. Учителите имат възможност да им обърнат по-голямо внимание и да изчистят част от натрупаните дефицити по български език и литература и математика. В резултат на работата в групите се подобряват значително уменията за четене и писане под диктовка, събиране и изваждане, решаване на текстови упражнения и задачи. Използват се различни подходи и методи, индивидуално и групово, които акцентират върху това детето да е активно и да повиши самочувствието си при изява в час. Допълнителните упражнения имат практическа насоченост и стимулират индивидуалната изява. Широкото онагледяване чрез схеми (мисловни карти), снимки и илюстрации, видео уроци дава възможност за по-добро усвояване на знанията. 

Снимка: ОУ „Митрополит Авксентий Велешки"

В помощ на учебния процес са и лаптопите, раздадени по проекта. В училището е оборудвана компютърна зала с 30 работни места, където се обучават учениците от 3 и 4 клас. Залата е в помощ и при необходимост за решаване на смарт тестове, тъй като в училището личните мобилни устройства не се използват от учениците през учебно време. Има и устройства, които се предоставят на деца, отсъстващи по-продължително от учебни занятия, по здравословни и други причини.

Снимка: ОУ „Митрополит Авксентий Велешки"