Четири ученички получиха като подкрепа преносими електронни устройства по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", благодарение на което продължиха своето пълноценно участие по времето на обучение от разстояние в електронна среда. Момичетата са сестри от многодетно семейство и са съответно в момента в пети, осми, десети и единайсети клас в СУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Върбица, обл. Шумен. Заедно със своите съученици те продължават и сега да повишават уменията си за самостоятелна работа с електронни устройства и дигиталната си компетентност. По този начин се намалява максимално рискът от натрупване на пропуски при усвояването на учебния материал.

Снимка: МОН

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", реализиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020 г, бe създаден като отговор на последиците от пандемията от COVID-19 и си постави за цел да не се допусне прекъсване на процесите на образование и приобщаване в условията на кризи и да противодейства на риска от отпадане. Технически той обезпечи училищата в страната, като бяха осигурени почти 65 хиляди преносими електронни устройства за ученици и над 20 хиляди - за педагогически специалисти. Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" се стреми и да гарантира създаването на равни условия за всички ученици за придобиване на базови дигитални умения и качествено обучение по всички учебни предмети и от всички етапи на училищното образование.

Именно при обучение от разстояние в електронна среда в рамките на проекта учителите от СУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Върбица препоръчаха представянето на преносими устройства за четирите сестри, поради затрудненията на родителите да осигурят отделни за всяко от момичетата и риска от натрупване на пропуски в усвояването на учебното съдържание. В резултат и четирите повишиха мотивацията си за учене, продължават да участват активно и показват все по-добри резултати, споделят преподавателите им. Осигуреният достъп до обучението в електронна среда е допринесъл и за нараснала увереност при работата в учебните часове и е успешен пример за ефективно сътрудничество между учители, родители и ученици.

Снимка: МОН

По проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" се провеждат и краткосрочни обучения за придобиване на умения за работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при работа с тях. Продължава и предоставянето на допълнително обучение за ученици, които имат затруднения при усвояването на учебното съдържание. Целта е да се предотврати натрупването на образователни дефицити. Дейността обхваща и учениците от първи клас с цел осъществяване на прехода от предучилищно към училищно образование в електронна среда.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" се реализира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Общата му стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.