Във взетите вчера проби в точката на заустване на Северния колектор на "Неохим" АД в река Марица са установени значителни превишения на нормите за състоянието на водите, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Именно там 28 крави пиха вода, а минути след това умряха. Без вода останаха 50 селища. 

Превишенията по показателите са: азот нитритен - около 358 пъти, азот нитратен - около 10 пъти, амониев азот - около 2 пъти и електропроводимост - около 2 пъти, както и превишение на показателя Химично потребление на кислород - около 2,2 пъти.

В пункта "Река Марица преди заустване на Северен колектор на Неохим АД" са установени незначително превишаване на нормата за добро състояние по показател ортофосфати-превишение 1,2 пъти.

В пункта "Река Марица след заустване на Северен колектор на Неохим АД" са установени превишавания на норматите за добро състояние по няколко показателя: азот нитратен - с около 1,17 пъти, азот нитритен - с около 24 пъти, общ азот с около 1,5 пъти, ортофосфати - около 1,13 пъти и общ фосфор като фосфор с около 1,12 пъти.

Измерените стойности в река Марица след заустване на Северния колектор на "Неохим" АД са значително по-ниски от тези в точката на заустване на Северния колектор, което е следствие на разреждане на водата.

В пункт "Река Марица Симеоновград, мост за град Стара Загора" се констатира превишаване на нормите за добро състояние по азот нитритен с 10 пъти и за ортофосфати превишението е около 1,32 пъти.

Басейнова дирекция Източнобеломорски район ще продължи да извършва пробовземания и анализи по поречието на река Марица, като резултатите от тях ще бъдат оповестени на сайта на БД ИБР.

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров заяви, че има едно предприятие, което произвежда торове. "Намерили сме част от торове във водата, където са починалите животни. Тези торове не влияят на рибите", допълни той.

Затова не е открита умряла риба по поречието на реката. И последните проби от Марица са чисти.

Качеството на водата ще се следи и в следващите дни, а пробите ще се взимат директно от чешмите на хората. Докато не стане ясно, че водата е годна за пиене, ще се раздава бутилирана вода, вече са осигурени 160 тона, каза Димитров. 

Пробите на питейната вода в общините Димитровград и Свиленград са без отклонение от нормите.

Днес започна поетапното пускане на водата в населените места, които останаха на сухо, докато излязат всички проби в района на тежкото замърсяване. След Димитровград и Свиленград, край на водната криза до края на вечерта очакват още няколко населени места в Община Симеоновград.  Помпите в района ще се пускат бавно, за да се избегнат аварии по ВиК мрежата.

Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов бе категоричен, че водата трябва да се ползва само за битови нужди, но не и да се пие. "Тази вода може да се използва само и единствено за битови нужди. Тоест, водата не може да се използва за готвене, не може да се използва за пиене", каза Ангелов.

Според крайното заключение на разследването, 28-те крави от стадото са били отровени.