Върховна административна прокуратура сезира Върховна касационна прокуратура за извършено престъпление по служба или друго престъпление, свързано с нерегламентирано струпване на отпадъци под моста на магистрала "Струма" в Дупница, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

Проверява се кметът инж. Методи Чимев (ГЕРБ).

Оттам изтъкват, че след проверки, възложени на контролните административни органи, нарушенията, свързани с разполагане на отпадъци под моста и прилежащата територия, администрирана от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), са били преустановени. По случая е образувано и досъдебно производство, наложени са административни наказания, предприети са принудителни административни мерки.

По-късно, след постъпили нови материали, е извършена допълнителна и контролна проверка. Сега ВАП попита какви действия е предприела и продължила да изпълнява АПИ и другите компетентни институции за преустановяваване на нарушението.

В получен във ВАП доклад от АПИ се сочи, че около моста на автомагистрала "Струма" все още има неотстранени отпадъци, попадащи в общинска територия. Отразено е също така, че те се ползват от "Феникс-Дупница-ООД", което дружество не е премахнало отпадъците, за което има наложени административни наказания.

До кмета на общината е изпратено писмо от МОСВ за почистване на терена. В своя доклад кметът на община Дупница твърди, че за отпадъците носи отговорност само дружеството в съответствие с чл. 3, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл. 55 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, поради което той е счел, че единствено дава съгласие за достъп до имота на 22.05.2020 г.

Съобразно чл. 112 ал. 1 и 2 от ЗУО кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци, дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или регионални депа. Задълженията на кмета на общината по ЗУО не са изпълнени изцяло или отчасти и това е продължило съответен период от време при натрупване на отпадъците, казват от прокуратурата.

Обстоятелството, че са наложени санкции и са образувани административни производства за отнемане на лиценз на дружеството "Феникс-Дупница" ООД, че е предписано на "Балканфарма-Дупница" АД да предприеме действия за почистване на отпадъци, не елиминира отговорността на кмета.

Съобразно обобщената от докладите информация, ВАП констатира данни за извършено престъпление по служба или друго престъпление, заради което сезира ВКП.