. А до 5 юни трябва дабъдат анулирани всички договори, сключени с 12-те компании, включени в новия „черен списък“. На първо време трябва да бъдат изведени американските капитали от три, търгувани на фондови борси компании- En+ , групата ГАЗ и Обединени компании „Русал“.

Отчет за извеждането на американските капитали от тези три компани трябва да бъде представен в Министерството на финансите на САЩ до 10 работни дни след 7 май.

Изисква се прекратяване на икономическите отношения с всички 12 компании от списъка, както и с дуги юридически лица, в които тези компании имат 50% и повече дял.

Пълният списък на санк;ионираните компани и е: "Кубань", "Базовый элемент", B-Finance, группа En+, "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", "Газпром бурение", "Ладога менеджмент", NPV Engineering, "Ренова", "Русские машины", Объединенная компания "Русал".