Асоциацията на организациите на българските работодатели - Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/, Българска стопанска камара /БСК/, Българска търговско промишлена палата /БТПП/ и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ поискаха оставката на енергетиката Теменужка Петкова. Това те направиха в писмо, изпратено до премиера Бойко Борисов. 

В Народното събрание бе внесен Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, уреждащ условията и реда за възстановяване на суми на крайните потребители от "Булгаргаз" ЕАД.

Свидетели сме на намерение да се отклонят в неизвестна посока 45 млн. лева от индустрията на България в момент, когато икономиката е поставена на колене заради извънредното положение в България и редица страни от ЕС и останалия свят! Това бе заявено днес в прав текст от министъра на енергетиката Теменужка Петкова в Народното събрание - средствата да не ни бъдат възстановени с изричен текст в Закона за 1-во тримесечие на 2020 година, се казва в писмото до Борисов. 

Това не са пари от бюджета! Това са пари, които индустрията е платила за по-скъп природен газ на Булгаргаз, респективно на Газпром. Газпром върна тези пари за надплатени сметки на Булгаргаз. Следователно трябва да ни се възстановят за периода 5 август 2019 - 31 март 2020 година, коментират работодателите. 

Те настояват министър Петкова да си подаде оставката, поради следните причини:

Опит за отклоняване на огромен паричен ресурс, който следва да бъде възстановен на предприятията!

Поставяне на индустрията в кризисна ситуация от 1 януари 2020 г. да има договори с Булгаргаз с неотменяеми количества с клауза "взимаш или плащаш", но по "свободно" договорена цена.

Проява на изключителна некомпетентност и в известна степен на арогантност и незачитене на интересите на бизнеса в период на криза!

Индустрията в България категорично настоява промишлените клиенти, присъединени към газопреносната мрежа и закупували газ от "Булгаргаз" ЕАД по двустранни договори, да бъдат включени и в обхвата на клиентите, на които ще бъдат възстановени средства и за периода 1 януари 2020 г - 31 март 2020 г., а не само за периода 5 август 2019 г. - 31 декември 2019 г. Именно през първо тримесечие следва да ни се възстановят 45 млн. лева.

Както многократно Ви информирахме, индустрията заяви към "Булгаргаз" ЕАД количествата природен газ, които ще потреби и закупи през 2020 г. още преди началото на месец септември 2019 г. Никой от индустриалните клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, не знаеше, че Законът за енергетиката ще бъде променен по-късно през октомври 2019 г. и че индустриалните предприятия ще плащат цената на природния газ, купен от "Булгаргаз" ЕАД, по "приравнени" цени на регулираната цена, определена от КЕВР. По договорите ни с "Булгаргаз" ЕАД имаме клауза "взимай или плащай", която обаче не бе променена с отпадането на индустрията от лицата, купуващи по регулирани цени. Към настоящия момент цените на природния газ, при които "Булгаргаз" ЕАД продава на своите клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, са реално едностранно и не на преговорна основа наложени от страна на доставчика, при подписване на настоящите договори. Легалните мерки, насочени към либерализирането на пазара на природен газ в България, е недопустимо да предпоставят и да "узаконят" държавната помощ и толерирането от държавата на злоупотребата с господстващо положение от страна на държавното дружество "Булгаргаз" ЕАД.

За съжаление обсъждането днес в НС е поредното действие в посока обратна на декларираната загриженост на държавните институции за българския бизнес. Действието в правилната посока би било преглед на неравноправните договори на Булгаргаз с клиентите и неравноправните клаузи в тях и поведението на Булгаргаз да настоява за плащане на санкции на заявени количества, но невзети заради спирането на огромен брой предприятия. В случая, би било добре загрижеността за българската икономика, в условията на извънредно положение, да се изрази в споделяне на поне половината от загубите на всички спрели дейността си фирми, или да се даде някаква отсрочка, а не държавата да облагодетелства една монополна структура за сметка на всички фирми и граждани потребители, коментират работодателите. 

Настоящите цени по договорите на индустриалните клиенти, присъединени към газопреносната мрежа с "Булгаргаз" ЕАД, са определени за 1 Мегаватчас (MWh) по следния начин: "Цената за всеки месец от периода на действие на договора е в размер на предложената от Доставчика цена за утвърждаване, от Комисията за енергийно и водно регулиране, по която Доставчикът да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Предложената от Доставчика цена по предходното изречение се формира съгласно условията на Наредба №2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ "

"Булгаргаз" ЕАД сам определя цените си за продажба, съгласно условията на Наредба №2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ и ги предлага за утвърждаване на КЕВР. Следователно с промяната на своите предложения (заявления) за утвърждаване на цена със задна дата, "Булгаргаз" ЕАД се съгласява, че цените следва да бъдат променени ретроактивно за вече минал период, в това число следва да бъдат променени и цените по двустранните им договори с клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, предвид начина по който е определена цената в подписаните двустранни договори, твърдят работодателите. 

Нещо повече, потреблението на промишлените клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, е използвано от "Булгаргаз" ЕАД и от КЕВР за определяне на регулираната цена и след 31.12.2019г. за първо тримесечие на 2020 г., което е видно от доклада на КЕВР.

Обръщаме внимание, че за периода от 01.01.2020г. до 31.03.2020г. става дума за необосновано високи цени и надвзети суми за закупени количества природен газ в размер на милиони левове, които са заплатени от индустрията. Поради така определените цени, следва при промяна на предложените от "Булгаргаз" ЕАД цени за утвърждаване от КЕВР, "Булгаргаз" ЕАД да възстанови суми за периода 1 януари 2020 г. - 31 март 2020 г., а не само за периода 5 август 2019 г. - 31 декември 2019 г. по договорите за доставка на природен газ, сключени с клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. Възстановяването на средствата следва да бъде изпълнено съобразно §2, ал.8 на предложения ЗИД на ЗЕ, като за това законодателно бъдат дадени възможно най-кратки срокове.

Настояваме възстановяването на сумите да бъде постановено еднозначно и безусловно, предвид и спирането на работа от редица предприятия в България поради пандемията от COVID-19 и извънредното положение, в това число и за осигуряване възможността на индустрията да запази хиляди работни места и трудова заетост.

Средствата, които ООО "Газпром експорт" възстанови на "Булгаргаз" ЕАД, следва да бъдат възстановени на всички потребители, закупували газ от "Булгаргаз" ЕАД. Това са средства надплатени от тях по доказано надпазарни цени. Тези цени за промишлените потребители за периода 1 януари 2020 г. - 31 март 2020 г. са равни на предложените за утвърждаване от "Булгаргаз" ЕАД и са заплатени от индустрията. Не е справедливо и липсва икономическа логика да се възстановяват средства, надплатени само по регулирани цени, тъй като договорът между ООО "Газпром експорт" и "Булгаргаз" ЕАД оказва същото влияние и на ценовите равнища по двустранните договори между "Булгаргаз" ЕАД и промишлените потребители.

Поради това не следва да има дискриминация между клиентите, закупили природен газ от "Булгаргаз" ЕАД на регулирани цени и тези, закупили газ по двустранни договори на "приравнени" на регулираните цени. Поради начина на определяне на цените на природния газ по договорите за доставка на природен газ, сключени с клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, следва при промяна на предложените от "Булгаргаз" ЕАД цени за утвърждаване от КЕВР, "Булгаргаз" ЕАД да възстанови суми и за периода 1 януари 2020 г. - 31 март 2020 г., а не само за периода 5 август 2019 г. - 31 декември 2019 г.

Така ще се постигне справедливо компенсиране на всички потребители, закупили природен газ от "Булгаргаз" ЕАД по доказано надпазарни цени.

Настояваме час по-скоро да бъдат възстановени парите на предприятията, т.е. на работещите хора!

Настояваме час по-скоро министър Петкова да си подаде оставката!, се казва в заключение.

По-рано парламентарната енергийна комисия одобри с 12 "за" и 6 "против" промените в Закона за енергетика на първо четене. Измененията се налагат, за да може да бъде регламентиран механизъм за възстановяване на суми по договори, сключени между "Булгаргаз" ЕАД като обществен доставчик на природен газ и неговите клиенти. Това се налага заради постигнатото предоговаряне на цената на природния газ между руската компания "Газпром" и "Булгаргаз". На 2 март двете компании подписаха допълнение към договора за доставка на природен газ, с което беше договорен новият механизъм за ценообразуване на доставната цена по хибридна формула, включваща петролна компонента и хъбова индексация, която е преобладаваща във формулата. Прилагането на новия ценови механизъм доведе до разлики в доставните цени от 5 август. Промените предвиждат възможност за Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ да може да приема решения за утвърждаване на цени на природния газ със задна дата от 5 август 2019 г. досега.

Освен това общественият доставчик "Булгаргаз" ще трябва да възстанови надвзетите суми в 14-дневен срок, след като подпише допълнително споразумение за това с клиентите си.

Законопроектът предвижда цените на природния газ оттук нататък да се утвърждават от КЕВР ежемесечно от първо число на съответния месец в съответствие с постигнатата договореност между "Газпром" и "Булгаргаз".

Измененията на енергийния закон предвиждат общественият доставчик на природен газ да възстановява суми по договори за доставка на природен газ, сключени с крайни потребители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, в това число лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, за периода от 5 август до 31 декември 2019 г. Освен това се предвижда такива суми да бъдат възстановени на крайни снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, за периода от 1 януари 2020 г. до 31 март 2020 г.

За тази цел КЕВР трябва да приеме съответните решения, които да предоставят възможност за изчисляване на сумите, които общественият доставчик на природен газ, както и крайните снабдители и тези, на които е издаден лиценз и пренос за производство на топлинна енергия, трябва да възстановят на своите клиенти.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова препоръча да бъде добавена нова алинея, в която се предвижда промените в закона да не засягат свободния пазар за природен газ.

Председателят на Комисията по енергетика и вносител на измененията Валентин Николов каза, че между първо и второ четене ще се прецизират някои пропуски в законопроекта.