Министерството на правосъдието предлага кредиторите да бъдат задължени да осъществяват контакти само лично с длъжника, като за това се конкретизира време и място.

Това е един от текстовете, които се предлагат в промените в Закона за защита на потребителите. Текстовете касаят колекторски дружества, кредитодатели, осъществяващи дейност извън регулациите на Българската народна банка, и дружества за предоставяне на бързи кредити, съобщава МП.

Въвежда се задължение за предишния кредитор винаги да уведомява длъжника при прехвърлянето му.

Няма да се прехвърля и частично на един или на няколко кредитора вземане, за да се прекрати практиката да се цедират отделни лихви, разноски и главници.

Предвидени са и административнонаказателни разпоредби при неизпълнение на задължението за уведомяване.

Предлагат се и подробни разпоредби за регулиране на събиранията на взиманията, които да не накърняват честта, достойнството и правото на личен живот на потребителите.