Това показват данни от анализ на Евростат за европейците, които целенасочено са придобили нови знания, свързани с тяхната работа, през въпросния период. Българите с желание за самообучение с цел подобряване на професионалната си подготовка, представляват и 28 на сто от общото население на страната.

Основният метод на самообучение при сънародниците ни е бил чрез компютър - около 70 процента са ползвали помощта на глобалната мрежа, за да повишат знанията си, свързани с работата им.

Също около 70 процента от анкетираните са заявили, че вече ползват придобитите нови знания и умения в работата си.

Най-висок е бил делът на сънародниците ни, които са се самообучавали, сред хората с висше образование - около 35 на сто. Около 20 процента от хората със средно образование са повишили самостоятелно знанията си, а едва 7 процента от хората с основно образование са ползвали някаква форма на самообучение.

Според резултатите от изследването около 11,5 на сто от българите на възраст 25-64 г. са заявили нужда или желание за самообучение, но не са успели да ги реализират поради липса на време. Средният показател за ЕС на хората, които са искали да придобият нови знания, но не са успели поради липса на време, е 32 процента.

През 2016 г. почти една трета от заетите лица в Европейския съюз са участвали в курсове за обучение, свързани с тяхната професионална дейност. Обучението е включвало неформално професионално образование, както и официални курсове и семинари, които подобряват знанията, уменията, компетенциите и квалификациите по професионални причини.

Най-висок процент от работещи европейци, които са се самообразовали в помощ на професионалната си дейност, е регистриран в Холандия - 61 на сто, Швеция - 59 на сто и Финландия - 58 на сто. Най-нисък праг на желаещи да се самообучават, е отчетен Гърция и Румъния - по 8 на сто и в Италия - 11 на сто.