Европейската комисия (ЕК) започна през юли пет процедури срещу България и други страни членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС, съобщи .

Решенията спрямо България са в следните области:

Цифров единен пазар

България и още 16 държави членки са предупредени от ЕК да приложат напълно в националното право първия европейски законодателен акт за киберсигурността. С Директивата за мрежова и информационна сигурност (Директива за МИС; Директива 2016/1148/ЕС) се цели да се постигне еднакво високо равнище на сигурност на мрежите и информационните системи в целия ЕС. Държавите членки трябваше да транспонират Директивата до 9 май 2018 г.

Околна среда

Комисията изпраща допълнително официално уведомително писмо на България във връзка със системни пропуски на страната при прилагането на законодателството на ЕС за опазване на природата. С Директивата на ЕС за птиците (Директива 2009/147/ЕО) и Директивата на ЕС за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО на Съвета) се установява мрежа на равнище ЕС от защитени зони "Натура 2000".

В България кумулативното въздействие от съществуващите и одобрените планове и проекти върху зоните по "Натура 2000" систематично не е било вземано предвид и извършването на много промени, представляващи сериозна заплаха за постигането на природозащитните цели, е било разрешено, независимо от наличието на такава заплаха, информира ЕК.

Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на 27 държави членки, сред които и България, във връзка със съответствието на националното им законодателство и практики с правилата на ЕС относно признаването на професионалните квалификации (Директива 2005/36/ЕО, изменена с Директива 2013/55/ЕС).

Миграция, вътрешни работи и гражданство

Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на България и още 13 държави членки за това, че не са съобщили за цялостното транспониране на Директивата за резервационните данни на пътниците (Директива 2016/681), която държавите членки трябваше да включат в националното си законодателство до 25 май 2018 г.

Мобилност и транспорт

Комисията призова България и Полша да транспонират изцяло европейските правила за инфраструктурата за алтернативни горива (Директива 2014/94/ЕС). Тези две държави членки трябваше да са транспонирали тази директива най-късно до 18 ноември 2016 г., но според службите на Комисията не са транспонирали някои от оперативните разпоредби преди посочената дата.