17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е №………………………. 2019 година, гр.ВАРНА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Варна, тридесет и втори състав в закрито съдебно заседание в състав : ПРЕДСЕДАТЕЛ: като разгледа докладваното от съдията частно административно дело № 2623 от 2019 г. по описа на АС Варна, намери следното: Производството е по реда на чл. 252 от АПК. Инициирано е по искане за прекратяване на действия по чл. 250 от АПК на „……“ АД (правоприемник на „…..“ ЕООД) представлявано от Р.К.- изпълнителен директор. Искането е насочено срещу предприети от служители на звено “Общинска полиция“ при ОД на МВР Варна и от кмета на община Варна неправомерни фактически действия, изразяващи се в поставяне на пътен знак В2 на бул. „Княз Борис І“, непосредствено в началото на алеята, водеща до комплекс „Хоризонт“ –собственост на дружеството, с който се въвежда забрана за влизането на ППС в двете и посоки, а търсената с него съдебна защита цели незабавното им преустановяване. В искането се посочва, че на 10.09.2019 г. на бул.“Княз Борис І“ в началото на улицата, водеща до комплекс „Хоризонт“ от органите на реда е поставен пътен знак В2, забраняващ влизането на ППС в двете посоки, като служители та звено „Общинска полиция“ заградили подхода и препятстват водачите на автомобили, желаещи да достигнат до паркинга на комплекса. Изтъква се, че за горните действия административен акт не е издаден, като към момента на извършването им се осъществява процедура по актуализация на „Генералният план за организация на движението на територията на община Варна съгласно разпоредбите на Наредба № 1/17.07.2001 г., която не е финализирана. Същата е във фаза публикуване на уведомление за издаване на общ административен акт. В подкрепа на горното ведно с искането са представени разпечатки от сайта на община Варна на: Уведомление по чл. 66 от АПК, графична и текстова част от ГПОД – проект за актуализация, проект на Заповед за неговото одобряване. Акцентира се, че от никъде в публикуваните документи не се предвижда поставяне на забранителни знаци, а и предвид фазата на процедурата предварително изпълнение, което да позволи поставянето на пътния знак не е предвидено. Като основен аргумент, на който обосновава правния си интерес от търсената срещу фактическото действие съдебна защита изтъква, че с поставянето на пътен знак В2 незаконосъобразно и пряко се засяга правото му на собственост,“ като същата не може да бъде упражнена в пълен обем“. Практически се оказвал невъзможен достъпът на посетителите до собствения на дружеството комплекс „Хоризонт“ с превозно средство. Неправомерно поставеният пътен знак според дружеството – ищец пряко засяга възможността за достъп с МПС на работещите в целогодишно функциониращия комплекс. Твърдят се и вреди от пряко засегната от същите действия търговска дейност. Въз основа на изложеното е формирано искане съдът да постанови разпореждане, с което да задължи служителите на звено „Общинска полиция“ както и кмета на община Варна да прекратят незаконосъобразните действия, тъй като същите не са в изпълнение на административен акт или на законово предвидена мярка. Същите следва да се прекратят до окончателното приключване на процедурата по актуализация на ГПОД. Съдът, като взе предвид доводите на ищеца и данните по делото намира следното: По допустимостта: С Разпореждане № 12730/20.09.2019 г. съдът остави без разглеждане по същество депозираното от изпълнителния директор на „ОВЪРСИЙЗ ХОРИЗОНТ“ АД искане. С Определение № 15540/15.11.2019 г. постановено от състав на VІІ-мо отделение на ВАС горното разпореждане е отменено, като делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия и произнасяне по същество. Съдът счита искането за допустимо, депозирано от страна с установен правен интерес, а разгледано по същество го намира и за ОСНОВАТЕЛНО. Съгласно чл. 250 от АПК всеки, който има правен интерес, може да иска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона. Защитата по реда на чл. 250 от АПК е защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията. Действията са неоснователни когато не се основават на административен акт или на закон. По принцип административните органи следва да действат само в рамките на правомощията си, установени от закона - те могат да извършват само такива действия, които са им възложени пряко от закона или от административен акт т. е. те не могат да извършват фактически действия, които не са основани на административен акт или на закон и които увреждат или застрашават права, свободи или законни интереси на граждани или юридически лица. Относно характера на действието, срещу което е насочена търсената в настоящото производство съдебна защита, съдът като прецени неговото съдържание и правен ефект, прие следното: По фактите: Поставянето на пътен знак В2, въвеждащ забрана за движение на превозни средства в конкретно определен съобразно зоната му на действие участък от „Приморски парк“, съставлява фактическо действие, което безспорно въвежда конкретно задължение за поведение и съответно ограничава конкретно право – това на свободно преминаване по процесния участък на превозни средства. Това действие е различно от чисто техническото (физическото) действие по монтиране, което разбира се е приключило преди сезирането на съда с настоящото искане. Ефектът на това фактическо действие - забрана за свободно преминаване на превозни средства по конкретния участък - се проявява след приключване на техническото монтиране на пътния знак. Завършеният монтаж на пътния знак не обективира вече осъществено, т.е, приключило фактическо действие съобразно критериите на чл. 250 от АПК, защото то не е такова, както вече се каза. Това точно фактическо действие е предмет на съдебен контрол съобразно критериите на АПК, въведени в чл. 250 от същия кодекс. Съдът, с оглед правомощията, предоставени му с чл. 252, ал.2 задължи от административния орган, да представи всички данни, на които се основава осъществяваното от него фактическо действие. С молба с.д.№ 13817/13.09.2019 г. процесуалният представител на ответника е представил по делото предходно издадени индивидуални административни актове – Заповед№ 4170 и Заповед № 4171 и двете от 11.11.2013 г. Относима към настоящия казус е Заповед № 4170/11.11.2013 г., - т.2, която обаче е отменена с Решение на Адм. съд Варна, постановено по адм. д. № 3940/2013 г., потвърдено с решение № 240/11.01.2016 г. на ВАС. Предвид горното този административен акт не може да обоснове извършването на фактическото действие – предмет на съдебен контрол. А и административният орган не се позовава на него. С молба с.д.№13901/17.09.2019 г., видно от приложенията към нея от процесуалния представител на ответника са представени: текстова и графична част на Генерален план – актуализация 2019 г; ГПОД , одобрен със Заповед № 1424/17.04.2018 г. – текстова и графична част. Съдържанието на последната не може да обоснове извод за предвиден за поставяне пътен знак В2 на процесния участък – нещо повече, категоричното му идентифициране върху графиката не е възможно. Отделно от това АО не се позовава на този ГПОД, одобрен с негова Заповед № 1424/17.04.2018 г. при осъществяваните фактически действия. Видно от данните, изхождащи от „…….“ ООД - поставянето на пътния знак е извършено технически от служители на дружеството, по силата на възлагателно писмо от 20.08.2019 г., което според неговото съдържание се основава на решение, взето с протокол № 25/02.07.2019 г. на ЕСУТ, с което се възлага изработването на ПУП с цел установяване на траен статут на алейната мрежа на територията на Приморски парк и на актуализация на ГПОД за същата територия. С разпореждания №15809/28.11.2019 г. и № 15874/29.11.2019г съдът назначи повторна проверка на място и изиска от ответника актуални данни относно хода на процедурата по одобряване на ГПОД. Видно от доклада на началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР Варна към момента на извършване на проверката -28.11.2019 г., на място е констатирано наличието на пътен знак В2, поставен по възлагане от община Варна, както и присъствие на служители от група „Общинска полиция“ със служебен автомобил, ограничаващи достъпа и движението на ППС в посочения участък. В изпълнение на дадените задължителни указания с молба с.д.№ 17856/02.12.2019 г. процесуалният представител на ответника посочва: 1. Със заповед № 4966/27.11.2019 г. на кмета на община Варна е одобрен ГПОД, който бил обявен на интернет страницата на община Варна; 2. Представя копие на решение № 1772-6, взето с протокол № 42/01.08.2019 г. на ОбС Варна. Цитираната заповед № 4966/27.11.2019 г. не е приложена към молбата, както и решението на ОбС Варна (последното е приобщено към делото от по-рано). Горните констатации изключват хипотеза, в която осъществяваното от кмета на община Варна фактическото действие–предмет на съдебен контрол , да се обосновава на административен акт. Обстоятелството, че е предприета процедура по актуализация на ГПОД , одобрен със Заповед № 1424/17.04.2018 г. не променя тоз и извод, предвид липсата на постановен финализиращ производството общ административен акт, който според правилата, разписани в раздел ІІ на АПК подлежат на оспорване ( чл. 179) и евентуално - на спиране изпълнението им от съда (чл. 180, ал.2). Молбата съдържа единствено неподкрепено от доказателства твърдение, а тежестта за доказването му е на ответника. Пътен знак В2, както и указателна табела Т17 са поставени на 10.09.2019 г. видно от писмото на „…….“ ЕООД по разпореждане на община Варна, т.е. много преди твърдяното от процесуалния представител на ответника, но недоказано издаване на административен акт. Изследвайки казуса и по следващия критерий – осъществявано от АО фактическо действие, произтичащо пряко от закона, съдът, съобразявайки относимата за случай разпоредба на чл. 15, ал.7 от ЗДвП, която забранява преминаването и паркирането на пътни превозни средства в паркове, градини и детски площадки в населените места извън обозначените за това места, счита, че това конкретно осъществяваното фактическо действие не основава и на цитираната законова норма. Въведената с нея законова забрана е обща, неспазването и влече административнонаказателна отговорност за нарушителите. От нея не може да произтече пряко възложено от закона право както на кмета на общината да извърши фактическо действие по поставяне на пътен знак В2, което да цели постигане на ефект на регулиране или „превенция“ на нарушенията по този закон, така и на служителите на общинска полиция, извършващи негово разпореждане фактически действия по ограничаване (препятстване) движението на МПС в процесния участък. В тази връзка приетите от съда изводи, че осъществяваното от кмета на община Варна фактическо действие не се обосновава на административен акт и не произтича пряко от закона важат и са относими в пълна степен и към фактическите действия, извършваните от служители на общинска полиция действия по ограничаване и препятстване на движението и достъпа на МПС до процесния участък. Констатациите на разпоредените по реда на чл. 252, ал.3 от АПК две проверки пък установиха, че фактическото действие не е прекъснато – факт, който съдът констатира и при проведения по реда на чл. 204, ал.2 от ГПК оглед на място. Освен знак В2 и указателна (предупредителна) табела, на място на поставянето му в началото на алеята от бул. „Княз Борис І“ се установи присъствие на маркиран автомобил с екип от двама служители на трупа „Общинска полиция“ , които осъществяват фактическо действие, като не допускат преминаването с МПС по алеята след поста, т.е. препятстват достъпа по протежението и до р-т Хоризонт. Извършените съдопроизводствени действия след връщането на делото потвърдиха изцяло установените по-рано факти и обстоятелства. По правото: Разпоредбата на чл. 250 АПК дава средство за защита на всеки, на когото гарантирани от правото права и интереси са засегнати от фактически действия, извършвани от името на административния орган. За да е допустимо искането по чл. 250 АПК е необходимо твърдяното фактическо действие да не е прекратено и да е налице правен интерес от търсената защита. Производството по този ред е с цел защита срещу всякакви, извършвани в момента фактически действия, които не са предприети в изпълнение на административни актове или не произтичат пряко от закона като съдържанието на защитата се състои в незабавно и безусловно прекратяване на действията - чл. 253, ал.2 от АПК. Административният акт или действие "засяга" по смисъла на чл. 120, ал. 2 от Конституцията граждани или юридически лица, когато нарушава или застрашава техни права или законни интереси. Т. е. "засегнати" са онези лица, които са носители на материалноправни последици от решаването на спора, в чиято правна сфера рефлектира неблагоприятно порочния административен акт или действие. В този смисъл неблагоприятно засягане е всяка правна последица от акта или действието, състояща се в: прекратяване или ограничаване на съществуващи субективни права; създаване на нови или разширяване на съществуващи правни задължения, както и хипотезите на невъзможност за упражняване на тези права в пълен обем. В контекста на изложеното за търговското дружество съществува пряк и непосредствен интерес от търсене на защитата по този ред, тъй като извършваните фактически действия от Кмета, чрез поставения знак В2 и тези страна на органите на общинска полиция по препятстване на достъпа върху процесния участък пряко рефлектират върху неговите законни права и интереси както като собственик на недвижими имоти, така и като икономически субект. В този смисъл съдът се позовава изцяло на определение № 15540/15.11.2019 г., както и на Определение № 16151/27.11.2019 г. – и двете постановени от състав на VІІ-мо отделение на ВАС. Констатираните продължаващи и към момента на постановяване на съдебния акт фактически действия от кмета на община Варна и от служители на общинска полиция пряко и непосредствено засягат правната сфера на търговското дружество и в двете негови качества. При направения коментар подложеното на съдебен контрол фактическото действие, осъществявано от кмета на община Варна – поставяне и държане на пътен знак В2 на конкретния участък от „Приморски парк“ - бул. Княз Борис І „ – началото на алеята , водеща до р-т Хоризонт, както и тези, осъществявани от служители на група „Общинска полиция“ при ОД на ВМВР Варна са незаконосъобразни, не се основават на правния ефект на валиден административен акт, нито произтичат пряко от закона. Горното налага предоставяне на исканата защита чрез незабавната им отмяна. Мотивира от изложеното и на основание чл. 263, ал.2 от АПК съдът Р А З П О Р Е Д И: НАРЕЖДА да се прекрати БЕЗУСЛОВНО фактическото действие, осъществявано от кмета на община Варна – поставяне и държане на пътен знак В2 на конкретния участък от „Приморски парк“ - бул. Княз Борис І „ – началото на алеята , водеща до р-т Хоризонт. НАРЕЖДА да се прекратят БЕЗУСЛОВНО фактическите действия, осъществявани от служители на група „Общинска полиция“ при ОД на МВР Варна по осъществяване на контрол за спазване на забраната за движение с МПС, чрез ограничаване и препятстване на достъпа и движението по конкретния участък от „Приморски парк“ - бул. Княз Борис І „ – началото на алеята , водеща до р-т Хоризонт. РАЗПОРЕЖДАНЕТО ПОДЛЕЖИ НА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ОРГАНИТЕ НА ОД на МВР Варна. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба в три дневен срок от издаването му пред ВАС. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:…………….

Ами ако детето беше блъснато на паркинга на някой хипермаркет? Щяха да забранят паркирането там ли?

Това се отнася за местноста Салтанат,която се състои от 80% частни имоти и нама законен статут на парк. Решението на съда е съвсем правилно и община Варна не може да го нарушава.

На някого прави ли му впечатление, че такива инциденти се наблюдават около седмица и дотам? След това медиите се концентрират върху поредната сензация. И с този случай беше така, около седмица репортажи и после не се чу нищо повече - кога обявиха шофьора за невинен, кога си замина за Румъния? Никой не знае. За стрелеца от подлеза също се шумя седмица и това беше... Същото беше и с доктора поставял стентове на здрави хора, сега само го споменават покрай новия, но резултат някакъв няма... Че дори и темата с бонус малуса отшумя. Ние се хващаме тук виртуално за гушите, а животът си върви както досега.

Детето беше блъснато на паркинг и силно се съмнявам, че шофьорът беше виновен. Виновни са кухите родители, които сега страдат по детето си. Кой отговорен човек оставя дете на съвсем ранна възраст да ходи между колите. Как виждаш дете под един метър зад колата си? Не всички имат камери. И както винаги, бам с меча по възела, разрешихме проблема.

Гражданите на Варна не веднъж са заявявали, че искат паркова зона от Морска гара до Почивка. След Освобождението, не случайно по този начин е организирана тази зона - залесяване с дървесни видове, пешеходни алеи, множество пейки. Това е най-подходящото място за отдих, на брега на морето и в досег с природата. Доставчиците могат да зареждат по часови график - сутрин рано и вечер. Като е позволено за доставчици не значи, че и собствениците на имоти са желани с мпс в парка на Варна. Намерили са вратички да се промъкнат в парк, чрез някаква собственост и обществото ги изтърпява. Ако са достойни граждани да отговорят и те със жест към обществото и да подпишат декларация/договор за паркиране на личните си автомобили на близките до градината паркинги.

Chefo77

ХАХАХА Ти нормален ли си изобщо? Защо не паркираш в съседния квартал, а държиш да се набуташ пред входа си? "Гражданите на Варна" вдигат чистачките, ако някой е паркирал "на тяхното място", дерат автомобилите с външна регистрация и пукат гумите на непознатите, той тръгнал да говори да паркират колите си в Чайка - при все, че са дали шапка пари за апартаменти в затворени комплекси.

Общината да промени плана. Там е парк и не трябва да влизат коли.

Няма такъв град.

У нас е така - след някой случай, който разбунва духовете, властта с шум и трясък въвежда нещо глупаво и популистко. И след време това тихомълком отпада. Иначе в морската градина има достатъчно търговски обекти, които няма как пеша и на ръце да бъдат зареждани.

Перфектната държава!

Неграмотно написано заглавие! Уточнете се най-накрая ,кое е Морска градина и кое не е ! Морската градина винаги е била до зоопарка. Оттам- нататък са си частни имоти. Дали ми харесва или не , хората имат право по закон да си стигат до тях с автомобили. А детенцето / лека му пръст/ е блъснато на ПАРКИНГ.