Петдесетница е – рожденият ден на Христовата църква

На този ден Исус Христос основава църквата си на земята с изпращането на Светия Дух

Обратно в новината
17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Доста промени няма в текста. А и да е протестантски превода, смисълът е същият. Ако не се покажеш от греховете си и не повярваш, че Исус е Спасителят от греховете, в греховете си ще умреш и то вечно в ада. Има ли разлика тук със смисъла в православния превод или не?

1. Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно. 2. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха. 3. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях. 4. И всички се изпълниха с Дух Светий, и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят. 5. А в Иерусалим се намираха иудеи, човеци набожни, от всеки народ под небето. 6. Когато стана тоя шум, събра се много народ и се слиса, защото всеки ги слушаше да приказват на неговия говор. 7. И всички се чудеха и маеха, думайки помежду си: тия, които говорят, не са ли всички галилейци? 8. А как слушаме всички своя си роден говор? 9. Ние - партяни и мидяни, еламити и жители на Месопотамия, Иудея и Кападокия, на Понт и Асия, Св. Петдесетница Св. Петдесетница 10. на Фригия и Памфилия, на Египет и Ливийските страни, съседни на Кириния, и дошлите от Рим, както иудеи, тъй и прозелити [* Езичници, приели иудейска вяра], 11. критяни и араби, - как слушаме тях да говорят на наши езици за великите Божии дела? 12. Всички бяха смаяни и в недоумение думаха един другиму: какво ли ще е това? 13. А други се присмиваха и думаха: със сладко вино са се напили. 14. Тогава Петър се изправи с единайсетте, издигна глас и почна да им говори: мъже иудеи и вие всички, които живеете в Иерусалим! Нека ви бъде известно това, и внимавайте на думите ми: 15. тия не са пияни, както вие мислите, защото е трети час през деня; 16. но това е реченото чрез пророк Иоиля: 17. "и ето, в последните дни, казва Бог, ще излея от Моя Дух върху всяка плът; синовете ви и дъщерите ви ще пророчествуват; младежите ви ще виждат видения, а старците ви ще сънуват сънища; 18. и в ония дни върху рабите Ми и рабините Ми ще излея от Моя Дух, и ще пророчествуват. 19. И ще покажа чудеса горе в небесата и личби долу на земята, кръв и огън, дим и пушек. 20. Слънцето ще се превърне в тъмнина, и месечината - в кръв, преди да настъпи великият и славен ден Господен. 21. И тогава всеки, който призове името Господне, ще се спаси". Св. ап. Петър - икона от иконостаса на Stavronikita Monastery в Св. Гора, www.culture.gr Св. ап. Петър 22. Мъже израилтяни! Изслушайте тия думи: Иисуса Назорея, Мъж, засвидетелствуван пред вас от Бога със сили, чудеса и личби, що ги Бог стори чрез Него между вас, както и сами знаете, 23. Него, по определената воля и предведение Божие предаден, вие хванахте и, след като приковахте с ръце на беззаконници, Го убихте; 24. но Бог Го възкреси, като освободи от родилните болки на смъртта, понеже тя не можеше да Го удържи. 25. Защото Давид казва за Него: "винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, за да се не поклатя. 26. Затова се възрадва сърцето ми, и се възвесели езикът ми; а още и плътта ми ще почива в надежда. 27. Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще допуснеш Твоя светия да види тление. 28. Ти ми си дал да позная пътищата на живота; Ти ще ме изпълниш с радост чрез лицето Си". Пс. 15:8 29. Мъже братя! Нека е позволено да ви кажа смело за патриарх Давида, че той и умря и биде погребан, и гробът му е у нас и доднес. 30. А бидейки пророк и знаейки, че Бог му беше с клетва обещал от плода на чреслата му да въздигне по плът Христа и да Го постави на престола му, 31. предвидя и каза за възкресението на Христа, че душата Му не бе оставена в ада, и плътта Му не видя тление. Пасха. Слизане в ада 32. Тогова Иисуса Бог възкреси, на което всички ние сме свидетели. 33. И така, Той, след като биде възнесен с Божията десница и прие от Отца обещанието на Светаго Духа, изля това, що вие сега виждате и чувате. 34. Защото Давид не възлезе на небесата; но сам говори: "рече Господ Господу моему: седи от дясната Ми страна, 35. докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти". 36. И тъй, нека наздраво знае целият дом Израилев, че Тогова Иисуса, Когото вие разпнахте, Бог направи Господ и Христос. 37. Като чуха това, на сърце им стана умилно, и казаха на Петра и на другите апостоли: какво да направим, мъже братя? 38. А Петър им рече: покайте се, и всеки от вас да се кръсти в името на Иисуса Христа, за прошка на греховете; и ще приемете дара на Светаго Духа. 39. Защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички далечни, които би призовал Господ, Бог наш. 40. И с много други думи свидетелствуваше и ги приканваше, думайки: спасявайте се от тоя опак род. 41. И тъй, които приеха на драго сърце думите му, кръстиха се; и се присъединиха в оня ден около три хиляди души. Светли четвъртък 42. И постоянствуваха в учението на апостолите, в общуването, в хлеболомението и в молитвите. 43. Страх обзе всяка душа, защото много чудеса и личби ставаха чрез апостолите в Иерусалим. 44. А всички вярващи бяха заедно, и всичко им беше общо; 45. продаваха имоти и стока и разделяха ги между всички, всекиму според нуждата. 46. И всеки ден единодушно престояваха в храма и, преломявайки по къщите хляб, хранеха се с весело и чисто сърце, 47. като хвалеха Бога и като бяха обични на целия народ. А Господ всекидневно прибавяше към църквата такива, които се спасяваха.

Доста промени има в текста - вероятно протестантски превод?

Като чуха това, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петра и на другите апостоли: Какво да сторим, братя? А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух. Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе Си. И с много други думи заявяваше и ги увещаваше, казвайки: Избавете се от това извратено поколение. И тъй, тия, които приеха поучението му, се покръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души. И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие, като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха. Деяния на апостолите 2:37‭-‬42‭, 46,47

Доста промени има в текста - вероятно протестантски превод?