Манолова: С над 1,6 млн. лв. е ощетила "Топлофикация - София" клиентите си с изравнителните сметки

Дружеството е използвало фактурираните количества енергия, а не действително разпределените от топлинните счетоводители количества енергия, твърди лидерът на "Изправи се.бг"

Обратно в новината
17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Майо, кво стана с протестите. Още ли си на Орлов Мост или се прибра с Триото. Да ти кажа, най - добре си направете Квартет. Ти ще им свириш на саксофона, а те ще те дънят в топана. После ще си пиете ракията в трафопоста. И не забравяйте чушкопека. Иде тежка зима.

MM според мен е права в случая. Аз се чувствам ощетен.

марш в къщи.......кой те излъга, че ставаш за политика.

ще ни защитиш от монополите? Дай име и телефон!

Майчето пак се опитва да трупа точки на гърба на другите, като залъгва пенсионерите. Тази е жена-политик която свободно се продава, моля ви спасете ни от тази чума ...

Да вземе да се скрие г-жа Галева!

Как иначе се пълнят шкафчета преди Боко толупа искаше само проценти сега вече иска всичко

А и за братя Галеви трябва да има нещо

Нали ти като депутат от БСП внесе проекто закона за енергетиката и през 2003 година заедно го вкарахте в сила, с което развързахте ръцете на топлофикациите да си правят каквото си искат и да прецакват клиентите си така, че да са им вечни спонсори, в това число и да им покриват всички енергийни и търговски загуби! п Какво сега си седнала да ревеш като вдовица за уй ида се правиш на божа кравичка?!

Статията е за надписване на сметките на потребителите, но тук няколко трола псуват като хамали, нападат на лична основа и обясняват как през комунизма било зле. Колко беше зле е отделен въпрос защото тогава никой не си спираше парното. Обаче прави впечатление че те са съгласни да се краде от гражданите ако тази кражба се показва от опозицията.

Произволно си теглят от парите за връщане, а не приспадане, и не ги дават. Доскоро бях против насилието,но на всяка наглост има граница.

Тази жена нанесе много вреди на България.Дават и гластност само тези,които искат да се продължи руското влияние в България с надежда един ден да я използват

Абе стамате стига си ръсил глупости ами кажи това дето ти казва вярно ли е или не тя нанесла щети ами хубаво на фона на боковите кражби и заеми дето зарибиха и не родените деца тая е като бич може стамате кратуни зелена

Копие (анонимизирано) от подадена искова молба в съда за неправомерно прихващане: ДО СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, ГО ИСКОВА МОЛБА от Иван Спасов Клюнчев, EГH 5902276242 с адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев”, №39 , ет. 5, ап. 11 чрез адвокат Николай Николов – член на САК с адрес: гр. София, бул. “П. Евтимий” № 16а, партер, ап. 1 срещу “Топлофикация София” ЕАД, ЕИК 831609046 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Ястребец” № 23Б представлявано от: Александър Славчев Александров – Изп. директор цена на иска: 0,17 лв. на осн. чл. 55 ЗЗД УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) РАЙОНЕН СЪДИЯ, Потребител съм на топлинна енергия с аб. № 328590/4000074928 от дружеството, на което е възложено да предоставя обществени услуги, – “Топлофикация София” ЕАД. Като лоялен клиент при плащане на задълженията си в срок, ползвам предвидената 3 (три) процентовата отстъпка, определена с т. 2 програма „Търговска отстъпка” на стр. 2 в Приложение № 3 към Решение № 331 на Столичен общински съвет от дата 27.06.2013 г. Съгласно разпоредбата на чл. 32, ал. 1 и ал. 3 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди (ОУ), че след отчитане на средствата за дялово разпределение и изготвяне на изравнителните сметки „Топлофикация София” ЕАД издава за отчетния период кредитни известия на стойността на фактурите по ал. 1 на чл. 32 от ОУ (месечните сметки за периода) и фактура за потребеното количество топлинна енергия за отчетния период, определено на база изравнителните сметки (Обща фактура), на 31.07.2018 г. със съобщение към фактура № 0096826759, изходяща от ответника, е определена сума за възстановяване за периода 01.05.2017 – 30.04.2018 г. в размер на 73,94 лева. И въпреки че в случая липсва каквото и да е насрещно изискуемо и ликвидно вземане, при изготвяне на последващото съобщение към фактура № 0091977977 от 31.07.2018 г. относно задължение за месец юли 2018 г., ответникът прави прихващане на стойност от 5,71 лева от сумата за възстановяване за отоплителен сезон 2017-2018 г. Извършвайки това „прихващане“ преди предвиденият краен срок за плащане на фактурата, а именно – 14.09.2018 г., аз на практика бях лишен от възможността да ползвам предвидената търговска отстъпка. Ето защо, възползвайки се от правото си на възражение, със заявления вх. № Г-18135 от 30.08.2018 г. и вх. № Г-19732 от 14.09.2018 г., направих такова срещу така извършеното неправомерно прихващане и поисках тази сума от 5,71 лева да бъде намалена с размера на предоставяната от топлоснабдителното дружество търговска отстъпка в размер на 3 % (Приложение 3 към Решение № 331 на Столичния общински съвет от 27.06.2013 г.). В отговор с нарочни писма с изх. № Г-18135 от 10.09.2018 г. и изх. № Г-19732 от 05.10.2018 г, от топлофикационното дружество само бе признат фактът на прихващането и бе заявено, че „към настоящия момент, горното е зададено в софтуерната програма на дружеството и изключения не са възможни“ и че „предстои надграждане на работната система и описаният от Вас казус ще бъде съобразен“. „По презумпция програмата има за цел да спестява по 3% от сумата за плащане на лоялните си абонати, но в решението изрично е споменато, че това се касае в случаите, когато има наличие на ПЛАЩАНЕ, което изключва вариантите на налични суми за връщане от изравнителна сметка по салдото на партидата към имота“. От така даденият отговор, следва да се приеме, че по същество дружеството признава дълга, но същият не подлежи на възстановяване поради технически специфики на програмата. Действително, в разпоредбата на чл. 32, ал. 4 е предвидено когато при издаването на фактурата по ал. 3 се установи, че Клиентът е заплатил сума, по-голяма от сумата по фактурата, и ако Клиентът няма просрочени задължения към Продавача, заплатената в повече сума да се приспада от дължимите суми за следващ период, но при изразено желание на Клиента, да се възстановява от Продавача. Съгласно чл. 33, ал. 2 ОУ срокът за плащане по процесната фактура № 0091977977/31.07.2018 г. е 14.09.2018 г., поради което считам, че извършеното прихващане е неправомерно, тъй като дължимата от мен сума не е изискуема, каквото е изискването на чл. 32, ал. 5 ОУ. В първото изречение се визирани предпоставките за прихващане: Условията за това съгласно чл. 103 от ЗЗД са и двете насрещни вземания да са изискуеми и ликвидни. Ако не са налице условия за прихващане, надплатените суми (в случая 73,94 лв.) следва да се връщат на клиента, а погасяване на друго неизискуемо и неликвидно вземане на Продавача (в случая 5,71 лв.) може да се извърши по общия ред. В този смисъл е и Решение № ОУ-02 от 03.02.2014 г. на (бившата) Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, с. 17-18. От друга страна, в разпоредбата на раздел ІХ от ОУ „Заплащане на топлинната енергия и услугата дялово разпределение“, в чл. 33, ал. 2 е определен срокът, по който клиентите са длъжни да заплащат стойността на фактурата по чл. 32, ал. 2 и ал. 3 за потребеното количество топлинна енергия за отчетния период, който е 45-дневен срок след изтичане на периода, за който се отнасят. От което следва, че са налице основанията да се приеме, че за периода от настъпване на данъчното събитие – 31.07.2018 г., до дата на срока за плащане – 14.09.2018 г., ответното дружество неоснователно се е обогатило със сумата в размер на 5,71 лева (защото реално е платено нещо, което не се дължи). От това може да се изведе изводът, че “Топлофикация София” ЕАД неоснователно се обогатило вследствие на неправомерно извършено прихващане без да е налице насрещно изискуемо и ликвидно задължение. Ето защо, предвид гореописаното, за мен възниква интересът да претендирам от ответното дружество обезщетение за имуществени вреди като недължимо платени и подлежащи на връщане в размер на еквивалента на определена в размер на 3 (три) процентова отстъпка, съгласно Решение № 331 на Столичен общински съвет от дата 27.06.2013 г. относно програма „Търговска отстъпка”, върху сумата от 5,71 лева в размер на 0,17 лева. От изложено и предвид императивната норма на чл. 55, ал. 1 от ЗЗД, според която който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание е длъжен да го върне, съобразявайки и изискването при договорни отношения, всяка от страните по договора да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съгласно изискванията на Закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин, както и обстоятелството, че до момента е отказано на отправените покани и многобройни опити да се уредят доброволно и извън съдебно отношенията с ответника, се налага изводът да потърся по съдебен път защита на своите права, което мотивира настоящата: ПЕТИТУМ: Моля да ни призовете на съд и след като обсъдите основателността на предявения иск, да постановите решение с което осъдите ответника “Топлофикация София” ЕАД, ЕИК 831609046, да заплати на Иван Спасов Клюнчев, EГH 5902276242, сумата от 0,17 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди като недължимо платени и подлежащи на връщане, в размер на еквивалента на определена 3 (три) процентова отстъпка (съгласно Решение №331 на Столичен общински съвет от дата 27.06.2013 г. относно програма „Търговска отстъпка”), върху сумата от 5,71 лева, ведно със законната лихва считано от дата на завеждане на иска до окончателното й изплащане, като и да осъдите ответната страна да заплати всички разноски по настоящото дело, вкл. и адвокатско възнаграждение. ДОКАЗАТЕЛСТВА: Моля да допуснете следните писмени доказателства: 1. Съобщение към фактура № 0096826759/31.07.2018 г.; 2. Съобщение към фактура № 0091977977/31.08.2018 г.; 3. Заявление вх. № Г-18135/30.08.2018 г.; 4. Писмо изх. № Г-18135/10.09.2018 г.; 5. Заявление вх. № Г-19732/14.09.2018 г.; 6. Писмо изх. № Г-19732/05.10.2018 г.; 7. Решение № 331 на Столичен общински съвет (СОС) от дата 27.06.2013 г.; 8. Приложение № 3 към Решение № 331 на СОС от дата 27.06.2013 г.; 9. Решение № ОУ-02 от 03.02.2014 г. на (бившата) ДКЕВР с. 17-18; 10. Договор за правна защита и съдействие; 11. Вносна бележка за платенa ДТ. ОСОБЕНО ИСКАНЕ: Ако са налице предвидените условия, давам съгласието си Съдът да се произнесе по реда на чл. 239 от ГПК. Съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 4 от ГПК, посочвам банкова сметка: ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, IBAN: BG13 TBIB 9310 4051 6514 01, BIC: TBIBBGSF, с титуляр Иван Спасов Клюнчев. Прилагам препис от настоящата и доказателствата за ответника. С уважение: /....................../ гр. София

при нас става дума за много по-големи суми, но малко хора им се занимава с мафия, от ранга на Топлофикация. Затова ще си мечим...

при нас става дума за много по-големи суми, но малко хора им се занимава с мафия, от ранга на Топлофикация. Затова ще си мечим...

“Констатирала...” - интересно... А дали и ще направи нещо по въпроса ? Или само печели предизборни дивиденти ?

Бута се в тарапаната та да я забележат и да не я пропуснат на изборите! Толкова е загрижена за хората колкото и бездомното псе е загрижено за опазването на нечии имот!

Ами бутай се и ти що стоиш в къщи на ракия и салата и гледаш сеир иди на място и и кажи в очите големи разбиратели се навъдихте

Курво смотана, с увреждания ...

Бе чувам че тая и на Йоло Денев е вътряла свирки ...

Курва, сър!

А Мая да каже кой и финансира кампанията за кмет. Не че не знаем че е черепа!

Бегай си при бездарния Славун и не се обяснявай!

Лайноядец, ти си тъп гаден пезераст!

Дебили! Номерът с парното няма да мине, както едно време мина с тока :) Не хваща декиш :)

Всички се надявахме,че надплатените суми за ползване на топлинна енергия,ще се приспаднат от бъдещи сметки.Да те се приспаднаха от начислени суми за юни,юли и август,когато не ползвахме топлинна енергия,но получихме фактури,че сме ползвали.Така топлофикация без да ни доставя топлинна енергия,ни таксува суми,равняващи се на тези,които трябваше да ни възстанови,и ние потребителите ще пием по една студена вода,прекарани за пореден път.

Мизерник си, драги!

А Мая е долна черепарска курва, вмирисана!

Докато отзад бяха програми на ДОС и dBase отзад, докато отборът дъртите джедаи държеше фронта и само се "усвояваха" пари за "нов" софтуер, никой нищо не знаеше и не можеше да разбере, но поне обедено можеха да ви кажат как е правилно да се краде, никога нямаше напред-назад с изравняването. От март тази година джебелът е спретнал внедряване на САП. Няма вече и възможност да търсите нещо - пълен хаос. Бас ловя, че лъжата е поне за 10 пъти повече от 1.6 милиона и освен това дори сериозно някой да се поинтересува, няма да има кой да му каже кое как се смята по принцип /дори грешно/.

И как го разбра??????

Аууу, около 5 лв на абонат... Мая Общата, как го сметна, ве?!

За Септември сметката ми в Топлофикация - Перник ми е 1 лев! 40%е намаляла газта, но не за крайния потребител!

ABE MRUSNA KURVO TI PAK LI SE OBADI.IA EHODI NYAKADE DA PRAVISH SVIRKI

разстрелваш тези които управляват топлофикация софия, целия борд на директорите и ще се оправят сметките!

А на Мая кур в гъза!

Разбунила се е. Канчето е пич/ка.♥️♥️♥️

Разхуубавила се е..Майчето е пич/на, има топки, не като премиера.

Извратеняк!

Не вярвам на Манолова... Ощетила е силна дума. Тези пари са отишли за рехабилитация, заплати, разходи... Сметката ми е 20-30 лева на месец... Не знам как ме е Ощетила.

За кое ти е 20-30 лв сметката. За отоплителния сезон?

За отоплителния сезон ми е 30лева и изравнителен през юни 150 лева, лятото ми е по 2 лева...

Преди време посред нощ по телевизията единственият програмист в държавата , който по времето на Т.Ж. беше фактор каза, че средната реалната заплата на работещите българи тогава е била около 800 лева, но БКП-то е взело решение да им дава 300 лева, а останалото да отива в държавата. Въпрос към др. Манолова - може ли да пресметне с колко са били ощетени българските граждани, които всъщност са били клиенти на държавата-защото тогава всичко се купуваше от нея?

А какво общо има това с темата? Само това кажи!

ощетени граждани?! Или тогава гражданите не са били ощетявани?

Когато плащаме парно,даваме пари на Топлофикация да произвежда топла вода да ни топли.Но с този процес има още един наречен когенерация,който произвежда ток! Научих наскоро! Този ток произведен с наши пари,Топлофикация продава.Последние години на Ковачки,а после той на нас! Всички мълчат, КЕВР е глух и сляп,гражданите мамени години наред

Е, и? Топлофикация има : Приходи, разходи и салдо. Като е в минус ние пак плащаме...

А като магазинера има кредит, любовница и Мерцедес ти съгласен ли си да плащаш салама двойно на обявеното на етикета?

Да си зададем всички въпроса къде е другаря Гешев да нахлупи каскета на тези мафиоти.Не да ходи по села и паланки да лови кокошкари а едри изедници и крадци.При социализма имаше стопанска милиция сега преименувана на икономическа полиция.Там също си въртят синджирчето на пръстите.За такива стопански престъпления се влизаше на топло/там не е толкова въпреки лафа/.Срещу надвзетите пари са получени такива във вид на неследващи им се премии наречени бонуси на клутикурците от топлофикация и техните съдружници наречени топлинни счетоводители.Всичко топят човката в далаверата.Създават се документи с невярно съдържания.До тук престъпленията по все още действащия в територията наказателен кодекс са осъществени съставите на няколко престъпления.Само , че по лесно е да се хвалиш по телевизиите отколкото да се свърши нещо реално.

едрите изедници Гешев е кокошкар!Ще го уловят него!

Боклук черепарски!

Taia smradla, s kupenata juredicheskq diploma ot Neofit Rilski v Blagoevgrad da zeme da se skrie!!!

От къде изпълзя Пак ?

Хайде, г-жо Манолова да проверите и сметките на клиентите на Овергаз. След гръмкото "намаление" на цената на газта с 40% (по думите на Борисов) , се оказва, че за 8м. потребление, Овергаз ми възстановява ОГРОМНАТА сума от 6,34 лв. По мои сметки, това прави 0.43%( НУЛА цяло и четиридесет и три %). Виж, последващите две увеличения с, ако не се лъжа, общо 30% , са си реални. Какво излиза накрая? Не само НЯМА намаление, а даже има УВЕЛИЧЕНИЕ на цената на газта! За това, обаче, милият ни премиер не излезе да се похвали! Не трябва ли да му се търси съдебна отговорност за откровените лъжи , тиражирани в националните медии? Стига да поиска човек, доказателствата за това са повече от ясни

Овергаз е частна фирма. Като не ти харесва се отказваш от газификация. Какво общо има Бойко за твоя избор?

Мая можела да смята....

Може да брои до 10 ... кура :)

Средно 10 лв на апартамент. Това ли е най големият проблем сега? И това са пари, които теца не е върнал и ще ги приспадне от следващата сметка.

Не са по 10. За десет никой нямаше да се вълнува.

438 301 са абонатите на Топлофикация. Значи са по 4 лв на апартамент

Защо не остана Омбуцман като си толкова загрижена за хората

Тая като плювне, убива вируса

ми що не плювне по Курнела ..

Кво?

А с "Овергаз" има ли кой да се заеме и кога?

По времето на Жан БСП гепи по 7 000 лева от всеки българин! А не по 5 лева! Това се казва майсторлък!

Добре де, всички софиянци постоянно реват от топлофикация, маса адвокати и политици трупат рейтинг и пари като се борят с "лошата" фирма.. Ами да се откажат тия "ощетени"! Или заминавайте на село при телетата и прасетата, там няма топлофикация. Който е станал урбанизиран срлянин, т. е. дошъл е да живее в блок в София трябва да се научи, че в блоковете има етажна, т. е. обща собственост и щеш не щеш трябва да се разправяш с комшии и да плащаш общи сметки с тях.

Става въпрос че Твоята Любима Фирма фактурира по старите цени и не иска да признае новите уж намалени цени и с това се разминават сметките не само с клиентите но и с топлинните счетоводители. Кое не ти е ясно? Или папаш и ти от там?

На който не му харесва, да се откаже от парното! Да се топли от ЧЕЗ!

ЛУДИЯМАКС

И какво точно не си съгласен, бе пич, че и веднага циганин. Циганина ще отсече едно две дървето от Борисовота,, от Южният и ще изкара без топлофикация, ще изгори няколко счупени дивата десетина стари гуми. На тебе Пурко ти е виновен -ами като те крадат заеби ги и всички в казармата дето я населявате купи си кливматик 24 BTU или мулти сплит и решаваш проблема с отоплението, взимаш един боййлер 180 литра 1000W и решаваш въпроса с топлата вода, взимаш едно контакторче и часовник и ти включва само като дойде нощната тарифа. Какво ти е виновен Пурко, ГЕРБ, Борисов или соросоидите. Плачете като вдовици за куркела, пък после ви били бали

Пурко'а на политиците кво им е -квартирните им се плащат, тока им се плаща, водата им се плаща казват се режийни и всяка година поне един път ги актуализират. Ти гледай какво стана киселото мляко от 50 -60 стотинки го направили най -евтино кинта и десет. То не че аз три пъти в седмизата не си подквасвам домашно, ама вчера случайно погледнах цените, за илачите не говоря, сега с пандемията даже става незабалежимо. Слуушам вчера бизнесмените уж 60 на 40, уж свалиха ДДСто сега доставки до в къщи, а той казва НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА СВАЛИМ ЦЕНАТА -ЕТО ПИЦАТА В ЗАВЕДЕНИЕТО Е10 ЛЕВА, ПО -МАЛКО ОТ 10 НЕ МОГА ДА Я ПРОДАМ -ТРАНСПОРТНАТА ФИРМА ЩЕ ПОЕМЕ ОТСТЪПКАТА 9%ДДС. аМИ СКЪПИ, СЛЕД КАТО СИ МИ ТУРИЛ 20% ЗА ДА Я ДОКАРАШ ДО 10 ЛЕВА НЕ СМЯТАШ ЛИ ЧЕ МЕ НАТОВАРВАШ ДОПЪЛНИТЕМНО С ТРАНСПР! КАКВА МИ Е ФАЙДАТА -НЯМА ДА ПРЪЧАМ И КАТ ИСКАШ ЗАТВАРЯЙ, АМА НЕДЕЙ ДА СЕ ОПЛАКВАШ Пурко, знам че не е за твоят пост, ама бе си тъпата история 1.20 е цената на готовото тесто пица, какво точно слагаш за да стане 10 кинти има и готови теста по 80 -95 стотинки килото в момента да купя добавките пак няма да стане десятка, и 20% ДДС да сложа .... За това става дума сити СЛУГИ на гладни господари.

Тъпак, при капитализма цената на стоката или услугата се определя от търсенето и предлагането (Карл Маркс)! Кво общо имат тука политиците, неграмотнико!

ЛУДИЯМАКС

Драги комунистино, аз не те питам умен лиси или си тъп! За чий хуй си признаваш

ЛУДИЯМАКС

И още нещо комунистина, надали си карал някакъв курс по ДИАМАТ кодето разните агит пропагандатори трупаха стаж за пенсия да ни убеждават нас кулаците и враговета на народа колко е хябаво. Спомням си Бай Паскал Сократов, в затвора щото имал имоти (кулак) та водят партийно просветна дейност и секреетар но ОК на БКП го пита Паскале, разбра ли каква е разликата ежде феодализъмаа и комунизъма, а Паскал тихо реди Ами няма разлика и тоогава и сега няма земя, няма имоти.Следват -30 дена карцер; на 28 отиваинструктора в карцера - Паскале, излизаай да разбереш че има разлика ето освобождаваме те два дена по -раво. А Паскал пак тихичко, -Ми аз изкарах 28 дена, такакво са още два.... Както и да е летвата ти е толкова ниско че няма да разбереш, комунистино. Но след като плачеш че бизнеса ти умира, и да ми говориш за предлагането -ами умирай като няма търсене! Еба ти и диалектическият материализъм и стоките и услугите. Днес като няма обществени бани какво правят теляците!?

ГЕРБ! ХУБАВО Е!

Жан Виденов беше супер!! 1 лев средна пенсия, 3 лева средна заплата! Евала и машала!

Предизборното говорене вече омръзна на всички. Едни раздават пари наляво и надясно, а други гледат да се харесат на електората. Има няколко въпроса, които ако се зададат на Мая Манолова, тя моментално ще замлъкне. Първият въпрос е следният: Колко са загубите на "Топлофикация-София" и как са натрупани те? Защо загуби за стотици милиони трябва да се погасяват от държавния бюджет? Това по силата на каква логика е? Доказано е, че над 60% от тия загуби са вследствие на неплатени сметки. Неплатените сметки на софиянци трябва да плащаме всички! Тъй ли?! Става дума за стотици милиони. От своя страна пък "Топлофикация-София" не може да се издължи на "Булгаргаз". Защо "Топлофикация-София" не се приватизира? Собственикът няма да търпи някой да му дължи и един лев? "Топлофикация-София" била с преобладаващо общински капитал. Какво значение има? Нали държавно и общинско бяха мръсни думи? Нали всичко трябваше да е частно? Защо тук има изключение? Защо в цяла България автобусите са с кондуктор, а само в София продължават да карат с щтракалата? Всеки божи ден загубите им са огромни и пак се налага бюджета/тоест всички ние да плащаме/. Там където има кондуктор събираемостта е 100%. Значи хем искахте демокрация и частно, ама ви се иска да си останат благинките от комунизма?! Така не става!

И продължава да си взема от независимия съд изпълнителни листове за вече платени"задължения",натрупани от неползвани на услугите им. Това може да се случи само в булгаристан

Топлофикация гепила по 3 (три) лева от клиент, общо 1.6 млн. лева! Долу ТФ! Жан Виденов и БСП ограбиха от българите 25 000 000 000 ( двадесет и пет милиарда) лева за по-малко от година! Да живее БСП! Ама къса, къса памет! Хахахахахаха!

Хайде, време ти е вече и ти да сложиш короната! Като беше омбудсман кой те избъзика да ставаш кметица. Кака ти Курни, те изклати да излезеш от парлаМЕНТА, Сложи ти динената кора. Сега ви чака Тебе Мазолова, Ици Бойкикиев, ХанджиГЕЙчев, Мъников, Армен Бибиян - Ама при генерал Мутафчийски, доцент Мрънмрънов се скри като пръдня в гащи напоследък -що ли, нали нямаше страшно, нали казваше за колективен имунитет

Кифла

Изравнителните сметки на "Топлофикация" София са направо за съда !

Връщай се на село бе цървул

явно не ви интересува каякво говори и истина ли е, а повече ви кефи плюенето. Е, хубаво, ама тя казва абсолютната истина / аз също съм потърпевша/ , но няма насреща ѝ никой. освен тъпаци, е, нека ни скубят, докато не останат пера.

Ако цената е намалена от април т.е извън птиплителния сезон защо трябва да се връщат пари? Нали когато е горен този газ е било по високата цена

Бабе, ама ти е хубаво наметната с една басмяна престилка по цици и голо дупе в къщи. Що плачеш като млада вдовица за какъвто и да е. Ето аз плащам за бойлер и бойлерче в кухнята, за топла вода, плащам и климатик, осветление, хладилник, фризер, жената през ден върти пералнята, миялна машина, фурната за печено, за банички и мръвки, няколко хоби машини, помпа за поливане по 3 -4 часа презден и ца 12те месеца съм разходвал общи ток за 1300 лева... И кой ви бие по гъза още да сте хранилка на Топлофикация; те са (сега) зимата пак ремонти, аварии

ЛУДИЯМАКС

P.S. И чакай сега не я ли бръснеш, пък и остана ли ти перушина за скубане

Значи, много ток крадеш... Или живееш в колиба,но тук се правиш на голяма работа...

Шаврантията Мая казвала истината, ха ха, ха :)