17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.
Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

за четвърти път последния месец ни играят този филм! бърз фалит за тези нагли крадци!!!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Вчера вечерта прибирайки се в София погледнах във фейсбук и попаднах на един пост, в който се споменаваше, че утре, т.е. днес 14.10.2020 ще се спира топлата вода, но не се знае дали е сигурно... направете си заключението сами5 как стават предварително заявените аварии.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

ми се струва, че "по план" ги правят тези "аварии". Вчера при нас, в Илинден, нямаше топла вода. А колко вода е минала през топлите водомери - никой не знае. И после плащай за "топла" вода. Деба и тарикатите нещастни.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Няма страшно, ще го компенсират със завишени сметки!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Нали бяха готови да пускат парното? Готови са само да събират пари. Само на тях се плаща когато не ги ползваш.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

аман вече , всяка седмица аварии.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Как пък някоя авария не ни остави без сметки.... Тази година след изравняването казаха, че ми дължат 130лв и всичко е точно. Явно не им хареса да дължат и "изравниха" отново и се оказа, че им дължа цели 60 кинта. Как са изравнявали първия път и как втория за мен е загадка, но... както се казва, пито - платено!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Копие (анонимизирано) от подадена искова молба в съда срещу "Топлофикация" за неправомерно прихващане: ДО СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, ГО ИСКОВА МОЛБА от ХХХ, EГH ХХХ с адрес: гр. ХХХ, ул. ХХХ, № ХХХ чрез адвокат ХХХ – член на САК с адрес: гр. ХХХ, ул. ХХХ, № ХХХ срещу „Топлофикация София” ЕАД, ЕИК 831609046 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Ястребец” № 23Б представлявано от: Александър Славчев Александров – Изп. директор цена на иска: 0,17 лв. на осн. чл. 55 ЗЗД УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) РАЙОНЕН СЪДИЯ, Потребител съм на топлинна енергия с аб. № ХХХ от дружеството, на което е възложено да предоставя обществени услуги, – “Топлофикация София” ЕАД. Като лоялен клиент при плащане на задълженията си в срок, ползвам предвидената 3 (три) процентовата отстъпка, определена с т. 2 програма „Търговска отстъпка” на стр. 2 в Приложение № 3 към Решение № 331 на Столичен общински съвет от дата 27.06.2013 г. Съгласно разпоредбата на чл. 32, ал. 1 и ал. 3 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди (ОУ), че след отчитане на средствата за дялово разпределение и изготвяне на изравнителните сметки „Топлофикация София” ЕАД издава за отчетния период кредитни известия на стойността на фактурите по ал. 1 на чл. 32 от ОУ (месечните сметки за периода) и фактура за потребеното количество топлинна енергия за отчетния период, определено на база изравнителните сметки (Обща фактура), на 31.07.2018 г. със съобщение към фактура № ХХХ, изходяща от ответника, е определена сума за възстановяване за периода 01.05.2017 – 30.04.2018 г. в размер на 73,94 лева. И въпреки че в случая липсва каквото и да е насрещно изискуемо и ликвидно вземане, при изготвяне на последващото съобщение към фактура № ХХХ от 31.07.2018 г. относно задължение за месец юли 2018 г., ответникът прави прихващане на стойност от 5,71 лева от сумата за възстановяване за отоплителен сезон 2017-2018 г. Извършвайки това „прихващане“ преди предвидения краен срок за плащане на фактурата, а именно – 14.09.2018 г., аз на практика бях лишен от възможността да ползвам предвидената търговска отстъпка. Ето защо, възползвайки се от правото си на възражение, със заявления вх. № ХХХ от 30.08.2018 г. и вх. № ХХХ от 14.09.2018 г., направих такова срещу така извършеното неправомерно прихващане и поисках тази сума от 5,71 лева да бъде намалена с размера на предоставяната от топлоснабдителното дружество търговска отстъпка в размер на 3 % (Приложение 3 към Решение № 331 на Столичния общински съвет от 27.06.2013 г.). В отговор с нарочни писма с изх. № ХХХ от 10.09.2018 г. и изх. № ХХХ от 05.10.2018 г, от топлофикационното дружество само бе признат фактът на прихващането и бе заявено, че „към настоящия момент, горното е зададено в софтуерната програма на дружеството и изключения не са възможни“ и че „предстои надграждане на работната система и описаният от Вас казус ще бъде съобразен“. „По презумпция програмата има за цел да спестява по 3% от сумата за плащане на лоялните си абонати, но в решението изрично е споменато, че това се касае в случаите, когато има наличие на ПЛАЩАНЕ, което изключва вариантите на налични суми за връщане от изравнителна сметка по салдото на партидата към имота“. От така даденият отговор, следва да се приеме, че по същество дружеството признава дълга, но същият не подлежи на възстановяване поради технически специфики на програмата. Действително, в разпоредбата на чл. 32, ал. 4 е предвидено когато при издаването на фактурата по ал. 3 се установи, че Клиентът е заплатил сума, по-голяма от сумата по фактурата, и ако Клиентът няма просрочени задължения към Продавача, заплатената в повече сума да се приспада от дължимите суми за следващ период, но при изразено желание на Клиента, да се възстановява от Продавача. Съгласно чл. 33, ал. 2 ОУ срокът за плащане по процесната фактура № ХХХ/31.07.2018 г. е 14.09.2018 г., поради което считам, че извършеното прихващане е неправомерно, тъй като дължимата от мен сума не е изискуема, каквото е изискването на чл. 32, ал. 5 ОУ. В първото изречение се визирани предпоставките за прихващане: Условията за това съгласно чл. 103 от ЗЗД са и двете насрещни вземания да са изискуеми и ликвидни. Ако не са налице условия за прихващане, надплатените суми (в случая 73,94 лв.) следва да се връщат на клиента, а погасяване на друго неизискуемо и неликвидно вземане на Продавача (в случая 5,71 лв.) може да се извърши по общия ред. В този смисъл е и Решение № ОУ-02 от 03.02.2014 г. на (бившата) Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, с. 17-18. От друга страна, в разпоредбата на раздел ІХ от ОУ „Заплащане на топлинната енергия и услугата дялово разпределение“, в чл. 33, ал. 2 е определен срокът, по който клиентите са длъжни да заплащат стойността на фактурата по чл. 32, ал. 2 и ал. 3 за потребеното количество топлинна енергия за отчетния период, който е 45-дневен срок след изтичане на периода, за който се отнасят. От което следва, че са налице основанията да се приеме, че за периода от настъпване на данъчното събитие – 31.07.2018 г., до дата на срока за плащане – 14.09.2018 г., ответното дружество неоснователно се е обогатило със сумата в размер на 5,71 лева (защото реално е платено нещо, което не се дължи). От това може да се изведе изводът, че “Топлофикация София” ЕАД неоснователно се е обогатило вследствие на неправомерно извършено прихващане без да е налице насрещно изискуемо и ликвидно задължение. Ето защо, предвид гореописаното, за мен възниква интересът да претендирам от ответното дружество обезщетение за имуществени вреди като недължимо платени и подлежащи на връщане в размер на еквивалента на определена в размер на 3 (три) процентова отстъпка, съгласно Решение № 331 на Столичен общински съвет от дата 27.06.2013 г. относно програма „Търговска отстъпка”, върху сумата от 5,71 лева в размер на 0,17 лева. От изложено и предвид императивната норма на чл. 55, ал. 1 от ЗЗД, според която който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание е длъжен да го върне, съобразявайки и изискването при договорни отношения, всяка от страните по договора да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съгласно изискванията на Закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин, както и обстоятелството, че до момента е отказано на отправените покани и многобройни опити да се уредят доброволно и извънсъдебно отношенията с ответника, се налага изводът да потърся по съдебен път защита на своите права, което мотивира настоящата: ПЕТИТУМ: Моля да ни призовете на съд и след като обсъдите основателността на предявения иск, да постановите решение с което осъдите ответника “Топлофикация София” ЕАД, ЕИК 831609046, да заплати на ХХХ, EГH ХХХ, сумата от 0,17 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди като недължимо платени и подлежащи на връщане, в размер на еквивалента на определена 3 (три) процентова отстъпка (съгласно Решение № 331 на Столичен общински съвет от дата 27.06.2013 г. относно програма „Търговска отстъпка”), върху сумата от 5,71 лева, ведно със законната лихва, считано от дата на завеждане на иска до окончателното й изплащане, като и да осъдите ответната страна да заплати всички разноски по настоящото дело, вкл. и адвокатско възнаграждение. ДОКАЗАТЕЛСТВА: Моля да допуснете следните писмени доказателства: 1. Съобщение към фактура № ХХХ/31.07.2018 г.; 2. Съобщение към фактура № ХХХ/31.08.2018 г.; 3. Заявление вх. № ХХХ/30.08.2018 г.; 4. Писмо изх. № ХХХ/10.09.2018 г.; 5. Заявление вх. № ХХХ/14.09.2018 г.; 6. Писмо изх. № ХХХ/05.10.2018 г.; 7. Решение № 331 на Столичен общински съвет (СОС) от дата 27.06.2013 г.; 8. Приложение № 3 към Решение № 331 на СОС от дата 27.06.2013 г.; 9. Решение № ОУ-02 от 03.02.2014 г. на (бившата) ДКЕВР с. 17-18; 10. Договор за правна защита и съдействие; 11. Вносна бележка за платенa ДТ. ОСОБЕНО ИСКАНЕ: Ако са налице предвидените условия, давам съгласието си Съдът да се произнесе по реда на чл. 239 от ГПК. Съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 4 от ГПК, посочвам банкова сметка: ХХХ, IBAN: ХХХ, BIC: ХХХ, с титуляр ХХХ. Прилагам препис от настоящата и доказателствата за ответника. С уважение: /....................../ гр. София

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.