Софийският университет "Св. Климент Охридски" ще има свой филиал в Бургас, реши правителството. Откриването му е по предложение на висшето училище въз основа на положително оценен проект от Националната агенция за оценяване и акредитация, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Мотивите на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за откриване на звеното съответстват на мисията и стратегическата цел на висшето училище, определени от традицията и значението му като водеща институция за образование от класически тип, подготвяща професионалисти за различните социални и културни сфери на обществения живот. Предвижда се във филиала да се подготвят студенти за придобиване на висше образование в две професионални направления: "Музикално и танцово изкуство" и "Религия и теология".

Обучението, съгласно проекта за откриване на звеното, ще се осъществява по три специалности от професионалното направление "Музикално и танцово изкуство" за придобиване на образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" в редовна форма и по две специалности от професионалното направление "Религия и теология" за придобиване на степен "магистър" в задочна форма, добавя БТА.

С откриването на филиала ще се отговори на необходимостта от кадри за туристическия и културен бизнес в съчетание с духовна просвета и мениджмънт в областта на поклонническия туризъм. Подготовката на кадри с висше образование по специалностите на филиала ще осигури редица предимства на града и региона, поради което общинското ръководство и кметството на Бургас застават зад идеята за създаването му и осигуряват съответната материално-техническа база за нуждите на обучението.

Откриването на филиал в структурата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" в Бургас предложи през октомври 2022 г. в доклад до Министерския съвет (МС) служебният министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов. Предложението за откриването на филиала на СУ в Бургас беше публикувано за обществено обсъждане в сайта на Министерството на образованието и науката (МОН) и в на Портала за обществени консултации.

Образователният министър отбеляза тогава, че Софийският университет "Св. Климент Охридски" е най-голямото висше училище у нас и включва в структурата си 16 факултета, три департамента, три научноизследователски института и редица обслужващи звена, лаборатории, образователни и научни центрове. В него работят около 1700 преподаватели, от които над 900 са хабилитирани. Подготовката на студентите на университета е по общо 110 специалности от 29 професионални направления. Оценката от институционалната акредитация на висшето училище е 9,61 при скала до 10,00, със срок до 20 септември 2024 г., припомня БТА.

Определеният от Националната агенция за оценяване и акредитация капацитет на филиала е в рамките на утвърдения капацитет на професионалните направления на висшето училище: общо 40 студенти по специалностите от направлението "Музикално и танцово изкуство" в редовна и задочна форма на обучение и 50 студенти по специалностите в направлението "Религия и теология" в задочна форма. За предложения проект на акт не са необходими допълнителни средства и не се предвиждат допълнителни разходи, се съобщаваше в доклада от октомври 2022 г.