Общинският съвет прие промяна в данъците на автомобилите в Бургас и нова формула, по която ще се изчисляват. Решението бе взето с 40 гласа "за" и 5 "против", а промяната влиза в сила от началото на настоящата 2019 година.

Предложението бе на кмета Димитър Николов и предизвика сериозен дебат в Общинския съвет. Обсъждането продължи над половин час, бяха защитени тезите, че това е наказание на бедните, които карат стари коли, както и че това предложение няма никаква икономичесак обосновка.

"Смятам, че трябва частта от тази докладна записка се отнася до автомобилите, да се оттегли и да се преразгледа. Гражданите трябва да са предварително информирани. На практика, по този начин ги наказваме, че са бедни. В докладната записка е посочено, че автомобилът с по-голяма екологична оценка, ще заплаща по-малко данъци, а по-старите - повече. Но колко са старите автомобили?", каза общинския съветник Живко Табаков.

В отговор на това беше отвърнато, че подобни изказвания са сиромахомилски и всъщност данъкът се увеличава малко за много старите коли, които замърсяват, а за тези със стандарт от "Евро 4" до "Евро 6" налогът ще бъде намален. Изказано беше и мнението, че автомобилните данъци нямат нищо общо с екологията.

Кметът Николов обяви, че всъщност предложението е чрез докландата да се преповторят най-ниските ставки, дадени от законодателя. Той уточни, че има две положения - да се отхвърли докладната и законът се приложи автоматично или с обсъжданията да бъде придобита по-ясна картина за Бургас.

Новата формула за данъци вече ще съдържа два компонента - имуществен, и екологичен.  Имущественият компонент отчита мощността и годината производство на автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната категория на автомобила, респективно замърсяването, което причинява съответният автомобил. Екологичният компонент осигурява облекчение за собствениците на автомобили, съответстващи на екологични стандарти "Евро 4" и по-високи, и утежнение за собствениците на автомобили, които не съответстват на екологична категория или съответстват на екологична категория, по-ниска от "Евро 4".