Парламентът взе решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас. То е внесено от Министерския съвет и беше прието с 91 гласа "за" и един въздържал се.

Откриването на Медицински факултет в структурата на Университета "Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас е по предложение на Академичния съвет на висшето училище и въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект.

Предвижда се в новото основно звено да се обучават студенти по специалността от регулираните професии "Медицина" на образователно-квалификационна степен "магистър" в област на висшето образование "Здравеопазване и спорт" и професионално направление "Медицина". Академичният състав в новото звено ще се състои от 54 човека, разпределени в 9 катедри. За провеждането на клиничната практика на студентите, университетът е предвидил да сключи договор с УМБАЛ "Дева Мария" и УМБАЛ - Бургас.

В Медицинския факултет ще се подготвят лекари за нуждите на региона и страната, за системата на спешна медицинска помощ, извънболнична и болнична медицинска помощ, както и за нуждите на други структури на националната система за здравеопазване.

Заместник-министърът на здравеопазването Бойко Пенков посочи, че Министерството на здравеопазването поддържа тази инициатива на бургаския университет, заради регионалните диспропорции относно наличието на медицински кадри.

Ивелина Василева (ГЕРБ) отбеляза, че решението е силно подкрепяно от бургаската общественост и значимо не само за града и областта, но и за целия регион. Десетгодишни усилия предшестват днешния ден и народните представители от ГЕРБ подкрепяме предложението за създаване на Медицински факултет в Университета "Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас, защото сме убедени в общодържавната полза от това начинание, посочи тя.

Валери Симеонов ("Обединени патриоти") каза, че групата "Обединени патриоти" също подкрепя решението. Като сериозен аргумент в негова подкрепа, той изтъкна, че Бургас се е превърнал в "болницата на още две области - Сливен и Ямбол". Освен това през летния сезон броят на потенциалните пациенти ставали някъде към два милиона.