Няма установени нарушения на качеството на въздуха както и регистрирани наднормени концентрации на контролираните прахови и газообразни замърсители. Това показват събраните данни от пунктовете за мониторинг за периода 26 октомври - 1 ноември, съобщават от общината.

В този период на територията на община Бургас са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са регистрирани превишения на средно-часовите и на средно-денонощните норми на контролираните замърсители.

Резултатите от изпитването и химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на град Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.