Експерти от РИОСВ-Бургас, Басейнова дирекция "Черноморски район" и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури провериха сигнал за мъртва риба в язовир "Мандра". Това съобщиха от РИОСВ-Бургас.

При огледа се установи мъртва риба в открит канал на язовира. Екземплярите са от видовете платика, сулка, скобар и таранка и са с размери около 10-15 см на площ около 200 кв. м от водната повърхност. Каналът е обрасъл с гъста водна растителност.

Водата в него е видимо чиста, без цвят, специфична миризма и опалесценция на повърхността. Няма констатирано заустване на отпадъчни води.

Регионалната лаборатория към ИАОС в Бургас извърши пробонабиране от водата в канала. Измерените на място показателите показаха ниско съдържание на разтворен кислород 2,03 мг/л, при норма от 6.00 мг/л. Резултатите от другите показатели ще са известни след приключване на всички анализи на водната проба.

Община Бургас е уведомена и трябва да почисти мъртвата риба.