В наредбата е посочено, че заложна къща предоставя заеми, обезпечени със залог върху движими вещи, предаде БТА. Тя не може да дава кредит, обезпечен с ипотека върху недвижим имот и на ограничени вещни права, да придобива собственост или право на ползване върху недвижими имоти, както и да сключва договори за продажба с уговорка за обратно изкупуване. Заложните къщи не могат да приемат в залог движими вещи - паметници на културата от национално и световно значение, оръжие и боеприпаси.
Заложните къщи ще се регистрират по реда на Търговския закон и Закона за търговския регистър. Ако извършват сделки с изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, ще е необходима регистрация и по чл. 13, ал. 2 от Валутния закон. Те ще се вписват и като администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни. Заложните къщи ще приемат и вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари. В тях ще се включват и критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, насочени към финансиране на тероризма. Приетите вътрешни правила ще се утвърждават от председателя на ДАНС.
При сключването на сделка ще са необходими данни за залогодателя - име, ЕГН, адресна регистрация, номер на документ за самоличност. При вписването им служителят на заложната къща ще е необходимо да изиска документ за самоличност на лицето. Задължителни са и данни за сключената сделка и заложената вещ - номер и дата на сключване; размер на сумата; срок за връщането й и плащане на начислените лихви и такси; точно и ясно описание на вещта, включително модел, марка и година на производство; за моторни превозни средства - марка, модел, държавен регистрационен номер, номер на шасито и мотора, показание на километража, за товарни автомобили - полезен товар и документ за собственост.
Заложната къща не може да приема като обезпечение изделия от благородни метали, които не притежават държавна марка (титър) за съдържанието на благородни метали в сплавта, и скъпоценни камъни, които не са придружени със сертификат за идентичност и качество.
На видно място трябва да е посочено наименованието на заложната къща, общите й условия за дейност - цена на услугата, такса, комисионни и други разходи, свързани със заема; методите за оценяване и условията за съхранение на приеманите залози; размерите и сроковете на предоставяните заеми; условията и разходите при предсрочно погасяване на заема и връщане на заложената вещ и др. Информацията, посочена на таблото, трябва да е недвусмислена и да не заблуждава клиентите, е записано в наредбата. В нея е посочено още, че заложната къща не може да уговаря месечна лихва по заема по-голяма от 3 на сто за кредити в лева и в чужда валута, както и олихвяване на изтекли лихви.
Наредбата е либерална, каза финансовият министър Пламен Орешарски, цитиран от БГНЕС. Сега има някои заложни къщи с огромни лихви, допълни министърът и уточни, че заварените случаи са заварени, "ние приемаме правила занапред".
Заложните къщи са място, където трябва да има повече работа, коментира лаконично вътрешният министър Михаил Миков.