КФН прие промени в Наредба №34

stat
09:34  |  9 февруари 2018 | / Автор Красимир Тодоров /  
Комисия за финансов надзор - КФН Комисия за финансов надзор - КФН

На своето заседание вчера Комисията за финансов надзор прие проект за изменение и допълнение на Наредба №34.
 Тя се отнася за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки.

Сред измененията е и въвеждане на изискването при хеджираща сделка насрещна страна по хеджиращата сделка да бъде банка или инвестиционен посредник, получили разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на държава с равностойни наприлаганите в Европейския съюз пруденциални надзорни и регулаторни изисквания спрямо кредитните институции, съответно спрямо инвестиционните посредници, определена с решение на Европейската комисия съгласно чл. 107, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г.

Предлаганите промени са публикувани за обществено обсъждане, като мнения и препоръки се приемат до 22 февруари, съобщиха още от КФН. Промените трябва да влязат в сила от 19.11. 2018 година.
Последно в Застраховане


Обединени патриоти все повече играят соло

Макар формално да са все още заедно, сякаш нищо вече не събира Обединените патриоти (ОП).