Зоната за ски спорт за парк Витоша в плана е 15,4%, а не 40%

Публикувано: 16:31 | 20 февруари 2016
Автор: ”Пролес Инженеринг” ООД
Сн.: БГНЕС
Правилното управление на природен парк ”Витоша” е от голямо значение за екологията на планината
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ФИРМА „ПРОЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД–ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША ЗА ПЕРИОДА 2015-2024 Г. stat
По повод направените на 17 февруари 2016 г. публични изявления в електронните медии на г-жа Ивелина Василева, министър на околната среда и водите, относно „връщане на проекта на плана за управление на Природен парк „Витоша“ за редактиране и доработване (прецизиране) на функционалните зони на парка“ с мотив, че Изпълнителят е определил зона 40% от територията на парка, в която „да бъде възможно, да се развиват дейности свързани със ски спорт и ски съоръжения“, като „няма обосновка и аргументация“ от Изпълнителя, ЗАЯВЯВАМЕ СЛЕДНОТО:

Направеното изявление на г-жа Ивелина Василева демонстрира тенденциозен прочит на Плана за управление и насочване на общественото мнение към изкривено тълкуване на извършеното зониране.

Търсената аргументация е в първите 2 части на Плана за управление на ПП „Витоша“– проучванията, анализите, оценките, приоритетите, където са отчетени социално-икономическите промени, настъпили през последните 10 години, в т.ч. демографските промени – 1,5% нарастване населението на столицата, най-голямата посещаемост на ПП „Витоша“ в страната в сравнение с други защитени територии, близостта до големия град, необходимостта и желанието за туризъм, отдих и спорт и антистресов контакт с природата.

Планираните зони в проекта на плана са коментирани и обсъждани многократно на работни срещи и обществено обсъждане, а и сега всеки, който се интересува може да ги види на специално създадения сайт pu-vitosha.com и разбере какъв е принципът на тяхното дефиниране и какъв процент от територията на парка включват, като подчертаваме, че са създадени напълно в съответствие със Закона за защитените територии.

Подчертаваме, че зоната, в която според Плана за управление се допуска (чрез процедиран СПУП) развитие на ски спорт и ски съоръжения е 15.4% от площта на Парка, както и че за целия Природен парк е въведена забрана за строителство на нова леглова база.

Съобразявайки се с приоритетите за управление на категорията „природен парк“, сме въвели режими за строго опазване във всяка от обособените четири функционални зони:

I. Резерватна зона: Включва резерват „Бистришко бранище“ и резерват „Торфено бранище“. Зоната е обект на отделно планиране – 6.8%

II. Зона за опазване на приоритетни природни местообитания и местообитания формиращи характерни скални и геоложки образувания, речни местообитания и местообитания на консервационно значими видове– 55.7%.

Въведените режими тук са за строго опазване със забрана за Строителство на съоръжения за зимни спортове и ски писти, трасета за вело- и мотоспорт.

III. Зона за туризъм с крайселищен краткотраен отдих – 22.1%. В зоната участват: подходите към Парка (вкл.лифтове), пътищата със свободен достъп и паркингите към тях, всички маркирани туристически маршрути, специализираните маршрути,обекти на културния туризъм и места за краткотраен ежедневен отдих към туристическите маршрути (пикници, кътове за отдих, места за палене на огън, места, определени за бивакуване и палатъчни лагери, местата за масови мероприятия), кътове и погледни площадки за хора внеравностойно положение, образователни и интерпретативни обекти,посетителски и информационни центрове, места за алтернативен туризъм и спорт (палатъчни лагери, места за алпинизъм, скално и ледено катерене, безмоторно летене, ориентиране, конни и веломаршрути, погледни площадки и др.).

Строителство се допуска само със Специализиран устройствен план съгласно Закона за устройство на територията, освен в случаите, когато разработването му не е задължително в съответствие с действащото законодателство – ремонт (основен и текущ).

Освен за преминаващите до „Зона на хижите“ съществуващи/планирани лифтове за туристи/скиори за екологичен достъп до планината не се планират „дейности свързани със ски спорт и ски съоръжения“.

IV. Зонa на хижите, сгради за подслон, административните центрове за управление и поддръжка на парка и спортните съоръжения – 15.4 %.

Включва районите на съществуващите хижи, почивни станции, бунгала и сгради на администрацията на ТП ДГС/ДЛС, ПСС, бази на спортни клубове и ски-училища и техническа и пътна инфраструктура – трафопостове, каптажи, просеки за въздушни електропроводи, противопожарни просеки и съоръжения, пътища;техническа инфраструктура на съществуващи ски-писти и лифтови съоръжения за зимни спортове и форми на летен туризъм и спорт, детски ски зони и снежни паркове, места за ново строителствоза необходима техническа инфраструктура (пречиствателни съоръжения, противолавинни съоръжения, електроснабдяване, В и К, топлоснабдяване, при доказана необходимост ситуиране на съоръжения за зимни спортове, включени в Специализиран подробен устройствен план.

В описаната по обхват зона са разположени почти всички съществуващи сгради и съоръжения –70 броя сгради - хижи, хотели, ведомствени бази, сгради за обществено хранене – 15 обекта, сгради с друго предназначение общо 80 000 кв.м, терените на ски-училищата, които през всеки сезон обучават 10 000 деца с огромно значение за здравете и възпитанието на подрастващите.

За целия парк са въведени забрани с цел опазване на природните горски и тревни местообитания, забрана за залесяване с неместни видове, опазване на консервационно-значими видове от флората и фауната, опазване на каменните реки, Боснешкия карст, реките, изворите, всички пещери и специално „Духлата“, „Академик“, „Пепелянка“ и „ Врелото“, площите на санитарно - охранителните зони, съгласно режимите в различните пояси.

Актуализираният ПУ отразявацялата законодателна уредба и заложеното разработване на Специализран усптройствен план /СПУП или ПУП/ на зона III и IV най-сетне ще регламентира ясно и точно човешкото присъствие в планината.

Планът за управлениене е устройствен проект и не иззема функциите на СПУП/ПУП, регламентирани със ЗУТ.

Крайно време е държавата и нейните отговорни институции да гарантират именно спазването на законите, а не конюнктурата и уличния рекет.

София, 19.02.2016 г

„ПРОЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

За да изпратите и вашето мнение - натиснете ТУК

За да публикувате коментар към това мнение, използвайте бутона "Коментирай" по-долу.


1 0


ГласувайКРЪСТОСАН ОГЪН

За новия план за управление на Националния парк "Пирин"


Мариела Начева
заместник-министър на околната среда и водите
Вера Стаевска
еколог от "Зелени закони"
59%
гласували: 93
41%

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

29 септември 2016

Общинските съветници на Стара Загора приеха предложението на кмета Живко Тодоров да бъде направен нов устройствен план за максимално запазване на растителността в парк "Бедечка" и да се спре застрояването.


Владимир Чуков: Турската операция в Сирия разбута пластоветe

Турция ще иска да приключи бързо тази операция в Африн, твърди арабистът проф. Владимир Чуков.